Zamknij
REKLAMA

XV Sesja Rady Miasta Kolno

XV Sesja Rady Miasta Kolno
  • czwartek  listopada, 12.00
  • 27.11.2020
  • Kolneński dom kultury
Zwołano XV zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień27 listopada 2020 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.

Interpelacje i zapytania radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2020 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kolno.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu podlaskiemu.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kolno.

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 r.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.

 

listopad 2020


27.11 piątek
XV Sesja Rady Miasta Kolno

grudzień 2020


4.12 piątek
Konkurs plastyczno - literacki