Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
36
10:44, 07.01.2022
Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznawania dodatku osłonowego można uzyskać pod nr tel. 86 278 28 49 w czasie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30.
3
15:41, 03.01.2022
Urząd Miasta Kolno uruchomił portal mkolno.pl i aplikację mobilną LuPe umożliwiające dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami, a władzami lokalnymi naszego miasta.
26
08:34, 31.12.2021
Budżet nam się spina bez kredytu i trzeci rok z rzędu – podkreślił włodarz miasta. – Przeznaczamy ponad 23 miliony na inwestycje, które rozpoczęliśmy lub rozpoczniemy. Jedną z największych będzie remont stadionu, który szacujemy na kwotę około 17 milionów złotych. Pracujemy również wspólnie z naszą spółką, z innymi samorządami nad rozwiązaniami, jeżeli chodzi o system uciepłownienia czy system wytwarzania energii cieplnej w naszym mieście.
27
10:41, 30.12.2021
– Dwóch radnych od początku tej kadencji nie popiera większości, która jest w tej radzie, nie popiera mnie i to widać – mówi Andrzej Duda. – Nie jest to żadne merytoryczne podejście tylko czysto polityczne. Jeżeli dzisiaj pan radny Szymański, który wypisuje elaboraty jakie są to złe stany ulic, a zagłosuje przeciwko budżetowi, to pan zagłosuje przeciwko swoim wyborcom. My mamy bardzo dużo inwestycji, które dotyczą naszych mieszkańców, więc zastanówcie się czy wy chcecie coś ludziom robić czy wy nie chcecie?
34
10:19, 29.12.2021
Twarowski uważa, że władze Kolna powinny wyraźnie zaprotestować przeciwko takiemu rozwiązaniu, ponieważ brak przystanku szybkiej kolei w Kolnie spowoduje, że nasze miasto dalej pozostanie wykluczone komunikacyjnie. Będzie również mało atrakcyjne przede wszystkim inwestycyjnie.
REKLAMA
6
08:31, 28.12.2021
Pierwszy wniosek dotyczy budowy nowych sieci ciepłowniczych i modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kolno oraz budowy systemu jej regulacji. Druga część wniosku dotyczy poprawy i zwiększenia potencjału logistycznego systemu odprowadzania ścieków i gospodarki odpadami poprzez wyposażenie w odpowiedni sprzęt.
33
07:14, 28.12.2021
W uzasadnieniu uchwały zaznaczono, że Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, określiło wysokość stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych. - Z uwagi na wzrost cen towarów i usług stawki maksymalne w 2022 roku, będą wyższe w porównaniu z 2021 rokiem o 3,60 %. Proponowane radzie Miasta stawki nie przekraczaj stawek maksymalnych – czytamy w uchwale.
15
14:44, 23.12.2021
Park nie jest do końca skończony, tam trwają pracę i myślę, że dopiero w następnym roku będziemy go dekorować – mówi Andrzej Duda i odnosi się do zorganizowania Sylwestra w tym miejscu. – Dzisiaj tam jest rozkopane i zabezpieczone na tyle, żeby tam można było przejść. Natomiast organizowanie imprez nie do końca jest pewnie, zależy od aury. Jeżeli byłby bardzo duży mróz, to te miejsca zabezpieczone są w porządku, jeśli zaś nie będzie mrozu i będzie plucha, to wiadomo że na szutrowej czy żwirowej nawierzchni która tam w tej chwili, nie będzie przyjemnie.
9
10:07, 19.12.2021
W Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno utworzono Punkt Obsługi Inwestora. Do jego prowadzenia burmistrz Kolna wyznaczył Dorotę Łynko - inspektora Urzędu Miasta Kolno.
14
09:47, 19.12.2021
Ogłoszono przetarg na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kolno oznaczonej nr działki 1161 o pow. 39224 m 2, KW NR LM1L/00026200/0, cena wywoławcza 700 000 zł /brutto/, wadium 70 000,00 zł.
REKLAMA
6
14:14, 18.12.2021
Oferent zobowiązany jest do : a) zapoznania się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, b) zobowiązuje się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie. c) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie b). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c. d) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w podpunkcie b) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kary umownej w wysokości 2 % ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty: - 500 000,00 zł, słownie: pięćset tysięcy złotych.
1
14:23, 15.12.2021
"Stopniowe przejęcie realizacji programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami gmin" – wskazała w wypowiedzi dla PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.
11
10:11, 15.12.2021
Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Miasta Kolno Mariusz Rakowski oraz Burmistrz Kolna Andrzej Duda złożyli życzenia radnym oraz mieszkańcom miasta z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
35
08:56, 15.12.2021
Burmistrz przypomina, że miasto ma możliwość wykonania lodowiska, jest do tego przygotowany plac. Uważa jednak, że takie decyzje należy podejmować z rozwagą.
11
18:33, 14.12.2021
Planowana w przyszłym roku jest, m. in. modernizacja kilku ulic i budowa nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja, Sobieskiego i Armii Krajowej. - To będzie kolejna ogromna inwestycja rozwiązująca problemy nie tylko komunikacyjne, ale również problemy z odprowadzeniem wód z najbliższej okolicy ronda, bo rejon skrzyżowania tych ulic, był bardzo często zalewany.
REKLAMA
REKLAMA