Zamknij
REKLAMA

XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno
  • czwartek  lutego, 12.00
  • 26.02.2021
  • Sala widowiskowa domu kultury
Zwołano XVIII zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 26 lutego 2021 r. (piątek). Początek sesji o godzinie 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.

Interpelacje i zapytania radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2032.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2021 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno za rok 2020.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno za rok 2020.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.

marzec 2021


7.03 niedziela
Orzeł Kolno - Orlęta Czyżew
7.03 niedziela
Koncert z okazji Dnia Kobiet
8.03 poniedziałek
MISTRZOSTWA KOLNA W PŁYWANIU