Zamknij
REKLAMA

Radny o dramacie mieszkanki Kolna. Wystosował w tej sprawie interpelację do burmistrza

19:33, 13.03.2019 |
REKLAMA
Skomentuj

Jak pisze radny, 18 stycznia 2019 roku zdarzył się w Kolnie tragiczny w skutkach wypadek, w wyniku którego śmierć poniosła 75-letnia mieszkanka Kolna. Wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu ulic Księcia Janusza i Łabno Małe. Do zdarzenia doszło około godziny siódmej rano. 

– Skrzyżowanie w ogóle  nie było oświetlone, wykonawca nie zgarniał z chodnika błota, co skutkowało tym, że poszkodowana chciała przejść na drugą stronę ulicy  – pisze radny Andrzej Szymański w interpelacji datowanej na 21 stycznia. – Przechodząc przez przejście, pewnie mało ostrożnie weszła na przejście, była dla kierowcy jadącego do Łomży niewidoczna. Zginęła na przejściu dla pieszych.

Radny zadał burmistrzowi Kolna 4 pytania.

1. Czy Burmistrz zawarł z GDDKiA porozumienie w/s realizacji inwestycji z udziałem Wykonawcy? Czy w porozumieniu są odpowiednie zapisy, że z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawca bezpiecznie oznakuje roboty?

2. Kto ze strony Miasta bezpośrednio nadzoruje roboty drogowe prowadzone na ulicy Wojska Polskiego i Księcia Janusza w ciągu drogi 63? Czy monitoring prowadzony jest na bieżąco?

3. Kto bezpośrednio odpowiada za nieuprzątnięcie gruzu i błota z chodnika  w dniu 18 stycznia 2019 roku? Czy miasto zgłosiło się do Wykonawcy o sygnalizację?

4. Z jakich przyczyn w dniu 18 stycznia w godzinach rannych nie było oświetlenia w obrębię skrzyżowania ulic Księcia Janusza, Łabno Małe i Łabno Duże? kto odpowiada za brak oświetlenia? Czy burmistrz zwrócił się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o naprawę? Czy awaria była zgłaszana miastu? Czy były wnioski o naprawę?

Radny otrzymał na piśmie odpowiedź od burmistrza (datowane na 31 stycznia). Andrzej Duda pisze...

"Odpowiadając  na Pana pismo  stwierdzam co następuje:

Ad. 1. Burmistrz Miasta Kolno nie zawarł takiego porozumienia, gdyż na mocy obowiązujących przepisów prawa samorząd nie ma uprawnień, żeby takie porozumienia zawierać. Nie mamy umocowania prawnego, żeby decydować  o  drogach  nie  będących  własnością  samorządu  Kolna. Na terenie administracyjnym miasta Kolno występują 4 rodzaje dróg: gminne, powiatowe, wojewódzkie  i krajowe.  Ulica  Ks. Janusza  i Wojska  Polskiego  leżą w ciągu  Drogi  Krajowej  nr 63 i to GDDKiA jest  zarządcą ww. drogi.

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn.zm.): Art. 20. Do zarządcy  drogi należy w  szczególności: opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie  innych zadań na rzecz obronności kraju, koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, przeprowadzanie   okresowych  kontroli  stanu  dróg  i  obiektów mostowych, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

Cytowany art. 20 wprost wskazuje na odpowiedzialnego za roboty budowlane, remontowe, objazdy, ograniczenie ruchu i inne sprawy związane z bezpieczeństwem na miejscu inwestycji. Szczegółowe zapisy  dotyczące  inwestycji  są  już  przedmiotem  umowy   pomiędzy   inwestorem   (GDDKiA) oraz wykonawcą wyłonionym w przetargu (Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego). Samorząd miasta Kolno nie ma mocy prawnej wpływania na treść zapisów tejże umowy, gdyż nie jest stroną. Miasto Kolno oczywiście aktywnie włączyło się w prace planistyczne, gdyż ulice Wojska Polskiego  i  Ks.  Janusza  są  główną  arterią  naszego  miasta.  W  wyniku  wielokrotnych  spotkań z inwestorem oraz wykonawcą samorząd zabiegał o wprowadzenie wielu ważnych z punktu widzenia mieszkańców miasta poprawek do projektu. Dotyczyły one m.in. zjazdów, parkingów, organizacji ruchu  i  innych  istotnych  aspektów  rzutujących   na  codzienne  życie  mieszkańców.   Większość z naszych postulatów po niełatwych negocjacjach znalazła zrozumienie u Zarządcy i Inwestora czyli GDDKiA. Ważnym osiągnieciem była np. decyzja o podwyższeniu kategorii tej arterii. Droga jest wykonywana w kategorii KR 5, a to prawie najwyższa kategoria. Po ukończeniu modernizacji znacznie podniesie się komfort i bezpieczeństwo jazdy. Rondo, sygnalizacje świetlne, gdzie tylko będzie to możliwe - lewoskręty , a do tego zamontowane będzie nowe ledowe oświetlenie. Poprawa bezpieczeństwa na tej najbardziej obciążonej ruchem drodze była dla mnie i wszystkich radnych najwyższym priorytetem, zaś doprowadzenie do jej remontu było dla mnie, odkąd jestem burmistrzem, jednym z najważniejszych zadań. Poświeciłem temu wiele czasu na konsultacje, interpelacje,  wyjazdy  służbowe do Białegostoku  czy Warszawy.

Nie   wszystkie   nasze   sugestie   i   propozycje   zostały   przez   GDDKiA   przyjęte   i   musieliśmy to zaakceptować, gdyż oprócz pewnych uprawnień doradczych samorząd nie ma żadnej mocy prawnej, żeby decydować o szczegółach technicznych inwestycji dokonywanej na drodze, której nie jesteśmy właścicielem i zarządcą. Niektóre propozycje mieszkańców, aczkolwiek  wydawały  się słuszne z ich  punktu  widzenia,  np.  zjazdy  itp.  nie  mogły  być  uwzględnione  przez  inwestora ze względu  na różne ograniczenia prawne  i techniczne.

Ad. 2. W Urzędzie Miasta Kolno nie ma osoby, która jak Pan to określił „bezpośrednio nadzoruje roboty na drodze krajowej 63". Z uwagi oczywiście na to, że to nie samorząd Kolna, a GDDKiA jest właścicielem i zarządcą DK 63. Z identycznych przyczyn GDDKiA nie nadzoruje bezpośrednio inwestycji  naszego  samorządu na drogach, których  właścicielem  i zarządcą jest  Miasto Kolno.

Ad.  3.  Za   te   sprawy,   jak   wynika   z   cytowanej   powyżej   ustawy   o   drogach   publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), odpowiada Zarządca drogi czyli GDDKiA. Zarządca po  rozstrzygnięciu   przetargu   na  wykonanie  robót  budowlanych   zawarł  umowę  z    Wykonawcą.

Umowa - SIWZ - dokumentacja techniczna regulują sprawy wykonywania robót w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odcinek drogi krajowej nr 63 przebiegającej przez miasto Kolno od 118+905 km do 121+300 km został przekazany dla Wykonawcy, zakres robót obejmuje również przebudowę oświetlenia ulicznego. Ustalenie odpowiedzialności za nieuprzątnięcie gruzu i błota jest w gestii GDDKiA Białystok.

Ad. 4. Nie wiemy z jakich  przyczyn nie było oświetlenia w miejscu,  o którym Pan wspomina w dniu 18.01.2019 roku. Komunikaty  o planowanych  przerwach  w dostawie energii elektrycznej  na terenie Miasta Kolno przesyłane są do nas przez PGE Dystrybucja S.A -Rejon Energetyczny Łomża. Ostatni komunikat  pochodzi  z  17  stycznia  br.  i  informuje  o  planowych  przerwach  w  dostawie  energii elektrycznej    na    ulicy    Targowej.    Informacje    takie    umieszczamy    zawsze    z    odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Miasta Kolno. Komunikat taki pojawia się zawsze na głównej stronie,  w  widocznym  miejscu ,  w  górnej  części  serwisu,  dzięki  funkcji  internetowej  pod  nazwą „powiadomienia ". W celu lepszej komunikacji rozważamy możliwość uruchomienia mobilnego systemu informacji dla mieszkańców. Po zarejestrowaniu się w systemie internetowym  mieszkańcy będą otrzymywać aktualne informacje z Miasta Kolno. Za jego pomocą mieszkańcy Kolna, którzy zainstalują odpowiednią aplikację na telefonach, w kilka sekund dowiedzą się o nadchodzącym zagrożeniu lub wydarzeniu. Podobnie szybko dowiedzą się o terminach lokalnych opłat, wywozie śmieci, wydarzeniach  kulturalnych,  sportowych,  awariach  czy utrudnieniach  na drodze.

Oczywiście nawet najlepszy system powiadamiania nie uchroni nas od wypadków czy innych tragicznych zdarzeń losowych. Od wielu już lat prowadzona jest przez Policję akcja społeczna dotycząca noszenia odblasków przez pieszych. Ich posiadanie  jest,  co prawda  obowiązkowe  tylko poza terenem zabudowanym. Policja jednak stanowczo zaleca ich noszenie przez pieszych uczestników ruchu, również na terenie zabudowanym. Piesi pozbawieni  odblasków  lub jakichkolwiek elementów świetlnych są narażeni na duże niebezpieczeństwo. Planujemy w tym roku akcje informacyjne na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które wspólnie z Policją oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego przeprowadzane będą wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów.

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, funkcjonalności, ograniczenia emisji C02 (zgodnie z przyjętym planem gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kolno), zmniejszenia kosztów oświetlenia, miasto ogłosiło przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego. Projektowana funkcjonalność systemu i aplikacji sterowania oświetleniem pozwoli na zarządzanie on-line harmonogramem i trybem świecenia, umożliwi kontrolę zużycia energii przez pojedyncze punkty świetlne, grupy punktów świetlnych, jak i całą instalację. System zapewni też nadzór i monitorowanie sprawności infrastruktury oświetleniowej. Graficzny interfejs  w  postaci strony internetowej wraz z mapą, na której za pomocą ikon reprezentowane są wszystkie punkty należące do systemu, pozwoli na podgląd awarii (czasu i miejsca) każdego punktu świetlnego oraz na sprawną interwencję.

W tej chwili nie wiemy co było przyczyną częściowego  braku oświetlenia na ul. Ks. Janusza, w obrębie skrzyżowania  z ul. Łabno Małe -Łabno Duże w dniu  18.01.2019 r. Być może przyczyną było  np. przepalenie  żarówki  lub  inna  awaria.  Pracownicy  Urzędu  Miasta  Kolno  raz  w  tygodniu dokonują inspekcji oświetlenia na terenie miasta. Awaria, o której wspomina Pan w swoim zapytaniu nie była zgłaszana do Urzędu przez żadnego z mieszkańców. Zapytania w tej sprawie nie podejmował też  żaden  z  radnych.  Gdyby  tak  się  stało,  natychmiast  podjęlibyśmy   interwencję  w  tej  sprawie. Zawsze  zachęcam  mieszkańców  Kolna  do  zgłaszania  swoich  uwag  dotyczących  funkcjonowania miasta.    Szczególnie    liczymy    na   zainteresowanie    tego   typu    sprawami    ze   strony   radnych mieszkających  w  rejonie ,  w  którym  dochodzi  do  ewentualnych  awarii  i  zakłóceń  w  codziennym funkcjonowaniu   miejskiej   i   komunalnej   infrastruktury .  Oczywiście   trzeba   zdać   sobie   sprawę, że  w  sytuacji  gdy  samorząd  nie  jest  właścicielem   ani  zarządcą  znajdującej  się  na  jego  terenie infrastruktury , sposób, tryb i sprawy techniczne związane z awarią pozostają w gestii podmiotu, który jest  jej  zarządcą  i  właścicielem.  Pozwolę  sobie  też  o  przypomnienie  pewnej  kwestii  związanej z  bezpieczeństwem   na  drodze.  I   stycznia  2016  r. na  mocy  Ustawy  funkcjonariuszom  gminnym odebrano  prawo  do  robienia  zdjęć  kierowcom  przekraczającym   prędkość.  Do  tego  czasu  Straż Miejska   często   wystawiała   w  tamtym   rejonie   radar.   Powodowało   to   zmniejszenie   prędkości kierowców  w  tamtej  okolicy.  Często  mówiłem  na  sesjach  Rady  Miasta,  że  to  właśnie  poprawa bezpieczeństwa , a  nie  dodatkowe  wpływy  do  budżetu  były  głównym  motywem  wystawiania  tam radaru przez Straż Miejską.

Co do samych przyczyn wypadku nie znam dokładnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia, trudno, więc jest mi z całą pewnością stwierdzić, że jak Pan napisał poszkodowana „pewnie mało ostrożnie weszła na przejście" i „zginęła na przejściu dla pieszych ". Ustaleniem faktycznego przebiegu wypadku oraz ewentualnej odpowiedzialności kierowcy lub innych  osób,  zajmują  się organy państwowe powołane do tego, czyli Policja i Prokuratura. Poczekajmy na końcowe ustalenia śledztwa właściwych  służb dotyczące tego tragicznego  wypadku.

Oczywiście wszyscy jesteśmy poruszeni śmiercią mieszkanki naszego miasta. Chciałbym wyrazić  z tego  powodu  wyrazy  mojego  żalu  i  współczucia.  Rodzinie  i  bliskim  w  imieniu swoim i pracowników  Urzędu  składam  szczere kondolencje  z powodu  tego tragicznego wypadku."

Źródło: BIP

Od redakcji: Przepraszamy Czytelników, że z takim opóźnieniem publikujemy oba pisma. Po prostu nikt nas o tym nie poinformował, a sami ich publikację na bip przegapiliśmy. 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (12)

hmhm

10 23

Wszyscy winni tylko nie była zlewniarka która przechodziła przez jezdnie nie rozglądając się na boki 21:10, 13.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

zniesmaczonyzniesmaczony

27 1

"Od redakcji: Przepraszamy Czytelników, że z takim opóźnieniem publikujemy oba pisma. Po prostu nikt nas o tym nie poinformował, a sami ich publikację na bip przegapiliśmy". Czyżby? A nie chodzi przypadkiem o to, żeby z radnego zrobić idiotę, bo odważył się głosować wbrew woli panującego? Kto tu pociąga za sznurki? 21:57, 13.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wyborca.wyborca.

28 4

Pierwszy radny ,który miał odwagę zapytać władze miasta o nurtujących go pytaniach związanych z wpadkiem w którym zginął człowiek. Dla mne to znaczy ,że nie przechodzi obojętnie wobec nieszczęscia człowieka i rodziny .Wyrazy współczuca dla rodziny. 06:42, 14.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

rozwiązanierozwiązanie

6 8

Wybudować tam przejście nadziemne 07:20, 14.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

GoscGosc

7 2

Zejdź na ziemię to kolno nie Warszawa 16:47, 14.03.2019


rikiriki

14 15

no kiedy by nie otworzyć portalu, wyskakuje radny Szymański: a to strajk nauczycieli, a to złomiarze grzebiący w śmietnikach, teraz nieoświetlone przejście - to się nazywa przejęcie rolą :) 08:46, 14.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jan.jan.

28 3

Więcej takich radnych ,którzy przejmują się swoją rolą ,bo po to kandydowali.
. 08:55, 14.03.2019


159753159753

14 10

W pytaniu radnego jest zawarta odpowiedź na jego pytanie = pewnie mało ostrożnie weszła na przejście. A przyczyny wypadku wyjaśnia zwykle Policja , nie rada miasta . 09:13, 14.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WaldekWaldek

22 2

Na Łabnej powinno być rondo, spowolniłoby by ruch od strony Borkowa i i od ulicy Księcia Janusza, a tak od strony Borkowa z górki samochody jadą szybko, a 13:41, 14.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KierowcaKierowca

18 1

Często jest awaria tych lamp. Nic nie widać. Ale kogo to obchodzi. Ławka niepodległości i pomnik Piłsudskiego jest. To że ludzie giną bo nic nie widać to mało ważne. 08:48, 15.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Brawo...Brawo...

15 1

I taki powinien być radny. Dociekliwy i odważny. Radni nie mogą być tylko milczącą maszynką do głosowania. Oby więcej takich radnych. 13:49, 15.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

U-3U-3

0 0

Ciekawe ilu jest takich radnych co np. przez rok ani razu się nie odezwali podczas sesji. Takim to powinno się diety zmniejszyć o 50%, a potem znowu o 10% za kolejny rok milczenia. 16:39, 19.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone