Zamknij
REKLAMA

Znamy projekt budżetu Miasta Kolno na 2023 rok. Budżet ma zostać uchwalony podczas najbliższej sesji miejskiej

10.28, 07.12.2022 Źródło: UM Kolno Aktualizacja: 15.08, 10.12.2022
Skomentuj
REKLAMA

Budżet miasta na rok 2023 przewiduje realizację dochodów w kwocie 58 273 232,00 zł, a wydatków 62 073 232,00 zł. Przychody na rok 2023 planuje się w kwocie 4 800 000,00 zł, na które składają się: - wolne środki za lata ubiegłe w kwocie 1 245 680,09 zł, w tym - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację stadionu w kwocie 650 000,00 zł otrzymane w roku 2021; - nadwyżka budżetu za lata ubiegłe w kwocie 3 554 319,91 zł. Na pokrycie deficytu budżetu przeznacza się kwotę 3 800 000,00 zł. Przychody w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu wolnych środków przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2010-2019 w ramach rozchodów roku 2023.

Budżet opracowano w oparciu o informację Ministerstwa Finansów o należnych miastu subwencjach i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych dotacjach na zadania zlecone i własne. W projekcie budżetu uwzględniono środki pieniężne należne miastu z tytułu wcześniej zawartych umów w zakresie realizowanych inwestycji.

W budżecie miasta na rok 2023 uwzględniono wnioski złożone przez dyrektorów miejskich jednostek oświatowych, dyrektora Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wnioski naczelników poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta.

DOCHODY

Budżet miasta na rok 2023 zakłada realizację dochodów w kwocie 58 273 232,00 zł, w tym majątkowych w wysokości 18 005 225,00 zł. Planowane na rok 2023 dochody ustalono w oparciu o: przewidywane wykonanie roku 2022, należne miastu subwencje, dotacje na zadania zlecone i własne, stawki podatków oraz o wiedzę posiadaną na dzień opracowywania budżetu miasta w zakresie określonych do realizacji zadań.

Subwencje ustalone przez Ministra Finansów wynoszą 12 983 888,00 zł i stanowią 22,28% budżetu, w tym: subwencja oświatowa wynosi – 9 663 503,00 zł, subwencja wyrównawcza 3 320 385,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 8 109 246,00 zł tj. 13,92% budżetu.

Dotacje na zadania zlecone i własne przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze przyjęto na kwotę 5 518 054,00 zł, stanowią 9,47% budżetu. Dotacje na sfinansowanie wydatków realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 18 005 225,00 zł, co stanowi 30,90% dochodów budżetu.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 540 529,00 zł, w tym sprzedaż działki 500 000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40 529,00 zł.

Pozostałe dochody własne miasta zaplanowano na kwotę 13 656 819,00 zł i składają się z: podatku od nieruchomości w wysokości 6 530 000,00 zł przyjętego na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r. oraz wzrostu zarówno stawek jak i powierzchni nieruchomości w zakresie podatku na 2023 r.;
podatku rolnego zaplanowanego w kwocie 952 726,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022; podatku leśnego przyjętego w kwocie 3 013,00 zł; podatku od środków transportowych przyjętego w projekcie budżetu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 w wysokości 638 491,00 zł; podatku od spadków i darowizn stanowiącego kwotę 58 827,00 zł; wpływów z opłaty targowej i skarbowej w kwocie 267 000,00 zł; podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 471 042,00 zł; wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 272 247,00 zł; wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowanych na poziomie 2022 r. w kwocie 70 329,00 zł; odsetek od podatków nieopłaconych w terminie i od środków lokowanych na rachunkach w wysokości 224 041,00 zł; dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 370 000,00 zł; podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 80 000,00 zł; wpływów z użytkowania wieczystego w kwocie 217 000,00 zł; wpływów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 35 496,00 zł; mandatów, grzywien i kar pieniężnych planowanych do realizacji w wysokości 5 164,00 zł; opłat za usługi opiekuńcze oraz odpłatności za pobyt podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w domach opieki, odpłatność za obiady oraz fundusz alimentacyjny i Karta Dużej Rodziny w kwocie 48 247,00 zł; dochodów za zajęcie pasa drogowego i ustawienia tablicy reklamowej oraz innych opłat związanych z utrzymaniem dróg w kwocie 193 101,00 zł; dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska planowanych w wysokości 22 000,00 zł; dochodów z opłat za przedszkole i oddziały przedszkolne, w tym wyżywienie w wysokości 1 086 384,00 zł; wpływów z opłat w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 2 551 500,00 zł; opłat za miejsca na cmentarzu w kwocie 100 000,00 zł; dochody z korzystania z dworca w kwocie 14 000,00 zł; dochody z trwałego zarządu w kwocie 1 000,00 zł; dochody z lat ubiegłych w kwocie 34 845,00 zł; refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków w zakresie remontu dróg w kwocie 253 200,00 zł; pozostałych dochodów w wysokości 17 066,00 zł.

Planowane dochody na rok 2023 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów roku 2022, które kształtują się na poziomie 67 113 244,61 zł z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych , pomocy obywatelom Ukrainy, dotacji na budowy dróg w mieście Kolno, refundacji wydatków poniesionych w roku 2021, dotacji ze środków unijnych na realizację projektów, dotacji na doposażenie OSP, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotacji w zakresie ochrony klimatu i usuwania azbestu.

Subwencje i dotacje należne miastu ujęto w budżecie zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono dotacje na zadania w zakresie planowanych do realizacji inwestycji.

W budżecie na 2023 rok po stronie dochodów uwzględniono ich wzrost w zakresie podatków i opat lokalnych w stosunku do roku 2022.

WYDATKI

Wydatki na rok 2023 zaplanowano na kwotę 62 073 232,00 zł. Natomiast przewidywane wykonanie wydatków w roku 2022 wynosi 72 427 775,55 zł. W budżecie ujęto zadania związane z realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych i zleconych. Wydatki roku 2023 stanowią około 85,70% wydatków przewidywanych do wykonania w roku 2022. Spadek wydatków budżetu ogółem dotyczy w szczególności wydatków bieżących.

W budżecie ujęto realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną pokryte dochodami budżetu miasta, przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, pozyskanych dotacji oraz nadwyżki budżetu za lata ubiegłe. Spadek wydatków bieżących w roku 2023 związany jest głównie ze spadkiem dotacji w 2023 r. z budżetu Wojewody w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych, wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wydatków ze środków unijnych na realizację projektów, wydatków w zakresie doposażenia OSP, wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków w zakresie ochrony klimatu i usuwania azbestu Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 i wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta.

Wydatki bieżące w budżecie na rok 2023 ustalono na kwotę 39 605 065,00 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 22 468 167,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 36,20% budżetu miasta.

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 3 000,00 zł stanowią wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% zrealizowanego wpływu z podatku rolnego.

Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 343 000,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania ulic i chodników oraz dworca autobusowego w Kolnie.
W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego działu na kwotę 3 800 000,00 zł przewidziano:
- dokumentacje projektowe ulic – 100 000,00 zł;
- budowę ul. Jesionowej – 830 000,00 zł;
- budowę ul. Kasztanowej – 790 000,00 zł;
- budowę ul. Lipowej – 512 000,00 zł;
- budowę ul. Łąkowej – 1 008 000,00 zł;
- budowę ul. Chopina – 560 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu w wysokości 649 250,00 zł związane są z gospodarką mieniem komunalnym. Są to wydatki za administrowanie, bieżące utrzymanie mienia komunalnego, opłaty i składki, podatek VAT. Spadek wydatków w tym dziale w stosunku do roku 2022 dotyczy środków na zakup w 2022 r. gruntów w wysokości 1 640 000,11 zł.

Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu dotyczą utrzymania cmentarzy w mieście oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 tj. na kwotę 417 000,00 zł.

Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Miasta, Urzędu Miasta, wspólną obsługę jednostek, promocję miasta, wynagrodzenia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych wraz z pochodnymi od płac w części nie refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki tego działu stanowią 110,88% przewidywanego wykonania w roku 2022.

Wzrost wydatków w tym dziale związany jest z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw dla pracowników odchodzących na emeryturę w roku 2023, jak również ze wzrostem diet i wynagrodzeń. Na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej zaplanowano kwotę 736 345,00 zł, z tego dotacja na to zadanie wynosi 180 000,00 zł.

Wydatki tego działu to przede wszystkim płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Pozostałe wydatki w tym dziale to: zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, materiały do wyposażenia pokoi i drobnych remontów, literatura fachowa, wydatki związane z utrzymaniem samochodów (paliwo, ubezpieczenie, konserwacja), delegacje i szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki, wywóz nieczystości stałych, opłaty za monitoring, diety radnych, wydatki na promocję miasta.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planowane w tym dziale dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Miasto na ten cel otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2 262,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 120 659,00 zł. Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej przyjęto na kwotę 232 645,00 zł. Wydatki te stanowią m.in.: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac, zakup niezbędnych materiałów do pracy, szkolenia pracowników, opłaty za przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, utrzymanie samochodu służbowego. Wydatki tego działu zaplanowano na poziomie 87,08% przewidywanego wykonania roku 2022. Spadek wydatków związany jest z przekazaną dotacją na potrzeby Komendy Policji oraz wydatkami w zakresie doposażenia OSP z otrzymanej w 2022 r. dotacji.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatą odsetek od kredytów w wysokości 500 000,00 zł zaciągniętych w latach 2010–2019.

Różne rozliczenia

Rezerwę ogólną na rok 2023 ustalono na kwotę 100 000,00 zł. Jest ona zgodna z ustawą o finansach publicznych.

Na zarządzanie kryzysowe utworzono rezerwę celową w kwocie 96 500,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 16 767 942,00 zł i stanowią 27,01% budżetu miasta. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie 70,66% planowanych do wykonania wydatków roku 2022. Planowany spadek wydatków wynika z zakończenia realizacji inwestycji w budynkach oświaty. Wydatki na oświatę związane są z utrzymaniem 2 szkół podstawowych i przedszkola.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 13 655 802,00 zł tj. 81,44% środków przewidzianych na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświaty.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 1 906 793,00 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakupu niezbędnych pomocy naukowych i publikacji, wyposażenia, materiałów do remontów, zakupu odzieży ochronnej, ubezpieczenia sprzętu i budynków, usług telefonicznych i pocztowych, FŚS oraz składek na PPK.

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano na kwotę 1 050 000,00 zł. Na dokształcanie nauczycieli przewidziano kwotę 35 347,00 zł. Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 120 000,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację tych zadań przeznaczone są środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 272 247,00 zł oraz środki z części opłaty ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 329,00 zł. Wydatki tego działu dotyczą działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i prowadzenia Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka”.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 322 576,00 zł. Wydatki tego działu to: wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wynagrodzenie pracowników Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” wraz z pochodnymi od płac. Pozostałe wydatki tego działu zaplanowano zgodnie z miejskim programem profilaktyki m.in.: prowadzenie punktu ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, organizację imprez integracyjnych dla rodzin uzależnionych, zakup materiałów do pracy, wydatki na utrzymanie świetlicy „Stokrotka”.

Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 20 000,00 zł.

Spadek wydatków w tym dziele w stosunku do roku 2022 związany jest z zaangażowaniem niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Pomoc społeczna

W ramach działu pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 2 713 737,00 zł, co stanowi 54,54% przewidywanego wykonania w roku 2022.
Środki własne na realizację tych zadań stanowią 2 121 937,00 zł, a środki z budżetu Wojewody Podlaskiego 591 800,00 zł otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań własnych i zleconych.

Zadania związane z opieką społeczną realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na utrzymanie MOPS związane są z płacami pracowników oraz pochodnymi od płac, które zaplanowano w kwocie 1 091 850,00 zł. Usługi opiekuńcze prowadzone przez MOPS zaplanowano na kwotę 352 987,00 zł w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

MOPS zajmuje się realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeniem usług opiekuńczych, wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz na poziomie otrzymanych dotacji na zadania własne z uwzględnieniem spadku realizacji wydatków z zakresu dodatku osłonowego, węglowego oraz pomocy obywatelom Ukrainy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, w zakresie stypendiów dla uczniów z budżetu Wojewody jako wkład własny w zakresie powyższego zadania dla uczniów z terenu miasta.

Rodzina

W ramach tego działu zaplanowano realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, wspierania rodziny, utrzymania żłobka oraz rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4 243 959,00 zł. Otrzymana w tym dziale dotacja na realizację powyższych zadań stanowi kwotę 3 944 000,00 zł, środki własne miasta to kwota 299 959,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowana dotacja dla niepublicznego żłobka stanowi kwotę 80 000,00 zł, wydatki w zakresie finansowania rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł, wydatki w zakresie wspierania rodziny przyjęto w wysokości 52 359,00 zł, a składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 46 000,00 zł. Spadek wydatków w tym dziale w stosunku do wykonania roku 2022 o 48,58% związany jest ze spadkiem dotacji z budżetu Wojewody na świadczenia wychowawcze.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 8 153 167,00 zł. Wyższe o 43,85% limity wydatków roku 2023 w stosunku do wykonania roku 2022 wynikają z wyższych wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą w szczególności:

gospodarka odpadami - 2 551 500,00 zł, w tym wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się tym zadaniem – 159 002,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł, szkolenia pracowników – 1 000,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 3 326,00 zł oraz odbiór odpadów, na który zaplanowano kwotę 2 381 172,00 zł, oczyszczanie miasta - 451 000,00 zł, utrzymanie zieleni w mieście - 335 000,00 zł, utrzymanie schroniska dla bezpańskich psów - 85 000,00 zł, oświetlenie miasta – 380 000,00 zł, odbiór odpadów zwierzęcych i pozostałej działalności – 32 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu zaplanowano w roku 2023:
- budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w kwocie 3 900 000,00 zł;
- wydatki w zakresie poprawy efektywności energetycznej w kwocie 378 667,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu dotyczą dofinansowania działalności miejskich instytucji kultury i wynoszą 1 770 000,00 zł.

Dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację w kwocie 1 320 000,00 zł, a dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 450 000,00 zł. Wydatki tego działu zaplanowano na poziomie 99,72% przewidywanego wykonania w roku 2022. Spadek wydatków związany jest z brakiem dotacji na zabytki.

Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu dla Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 710 500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wydatki te stanowią 100,00% przewidywanego wykonania roku 2022 tj. 200 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zaplanowano modernizację stadionu w wysokości 14 389 500,00 zł. Zakończenie realizacji tego zadania, planowane jest w roku 2023.

Budżet miasta ma zostać uchwalony podczas najbliższej sesji miejskiej (16.12).

(Źródło: UM Kolno)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (8)

JanJan

8 5

Osiedlowa sieć ciepłownicza 3 900 000 to jakie osiedla się na to załapią czy też będzie jak w podwyżkach za ciepło bloki stawiane w częściej i nie ocieplane 2 warstwą płacą więcej. 11:20, 07.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do JanDo Jan

6 6

Co ty bredzisz chłopie? To źle, że planują rozbudowę sieci? 🙄 Kto będzie chciał się przyłączy, kto nie ma ochoty to nie, przymusu nie ma. 🤣 12:25, 07.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZbyszekZbyszek

18 4

Ciekawa pozycja budżetu ,,pomoc ukraińcom" a gdzie Qrwa pozycja ,, pomoc Polakom" grzecznie się pytam. Pisiory jak tak wam zależy na ukraińcach to na front na czele z krzywą zaklamaną mordą pinokiem. 13:07, 07.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZbyszekZbyszek

13 2

Przepraszam, że to znowu ja ale jaki procent budżetu naszego małego,biednego miasta to wynagrodzenie Pana Burmistrza ? 16:09, 07.12.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

@@

7 0

Wszystko idzie w górę to ze 30.000 na pewno. 09:09, 08.12.2022


JanekJanek

6 5

Nie tyle ile się spodziewasz raczej bo niecałe 0,3% 🤠🤣 17:03, 07.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

 Jadzia Jadzia

6 0

A czy to sieć ciepłowniczą będzie wykonywać ekipa z zewnątrz? Czy nasi fachowcy bo mamy takowych w PUK 07:44, 08.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Niezadowolony!Niezadowolony!

5 1

Ochrona środowiska w Kolnie : wycięto tyle drzew i innych terenów zielonych, powstały wybrukowane place i alejki a posadzono cieniutkie roślinki ( w tym okropne tuje ), które nie dadzą potrzebnego efektu chroniącego środowisko naszego miasta ! 18:32, 08.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%