Zamknij
REKLAMA

Zbigniew Twarowski składa interpelację w sprawie cen usług komunalnych w Kolnie

09:40, 18.11.2019 |
Skomentuj
REKLAMA

Radny w swojej interpelacji powołał się na najnowsze rankingi miast pod kątem cen usług komunalnych, które zostały opublikowane w prasie, np. ten opublikowany w Kurierze Porannym z 15 października 2019r.  Wskazują one, że nasze miasto Kolno jest najdroższym miastem powiatowym w województwie podlaskim, zajmujemy 324 miejsce na 339 miast powiatowych oraz 243 miejsce na 250 wszystkich miast liczących do 50 tysięcy mieszkańców.

- Ranking ten niewątpliwie chwały naszemu miastu nie przynosi - uważa Twarowski i podaje dane. - Z rankingu można dowiedzieć się, że roczne wydatki na usługi komunalne w Kolnie wynoszą 3 965 zł, gdy przeciętna polska rodzina wydaje  3002 złote. Wg rankingu polskie rodziny przeciętnie płacą 50 złotych podatku od nieruchomości, 54 złote opłat parkingowych, 649 złotych za wywóz odpadów komunalnych, 834 złote za komunikację publiczną, 1415 złotych za wodę i ścieki. Wg rankingu mieszkańcy miast do 50 tys. mieszkańców średnio płacą 2951 złote. Wg rankingu najdroższym regionem jest Śląsk, gdzie opłata wynosi 3 556 zł, zaś najtańsze jest Podlaskie ze stawką 2609 zł. Wg rankingu najdrożej za wodę i ścieki płacą mieszkańcy Mysłowic brutto 8,50 zł/m.sz.; najtaniej za wodę i ścieki płacą mieszkańcy Włodawy 2,32 zł/m.sz. Wg rankingu za odbiór odpadów najmniej na Podlasiu płacą mieszkańcy Suwałk - 20 zł miesięcznie (240 zł rocznie), mieszkańcy Białegostoku płacą 21 zł ( 252 zł rocznie), mieszkańcy Łomży 24 zł ( 288 zł rocznie ). W rankingu tym, firmy Curulis z Poznania, publikowanym rokrocznie, niestety Kolno w stosunku do poprzedniego roku spadło o cztery pozycje.

Radny w związku z podanymi danymi wystosował kilka pytań:

1. Jakie działania podejmie miasto w celu obniżenia cen usług komunalnych w Kolnie?

2. Czy Burmistrz planuje zbadanie przyczyn tej niekorzystnej sytuacji?

3. Czy Burmistrz planuje przedłożenie Radzie Miasta ekonomicznego raportu uzasadniającego połączenie kilka lat temu obu spółek komunalnych - PUK i PECiGWŚ.

4. Czy obecny stan finansów spółki komunalnej daje nadzieję na obniżkę cen usług komunalnych?

Zbigniew Twarowski poprosił ponadto o  przedłożenie - najlepiej tabelarycznie - porównania cen usług komunalnych w Kolnie do cen tychże usług w takich miastach jak Wysokie Mazowieckie, Hajnówka, Zambrów, Pisz i Grajewo.

- Proszę też o tabelaryczne pokazanie jak wyglądały ceny usług komunalnych w tych miastach w poszczególnych latach począwszy od 2014 roku - pisze radny. - Uważam, że dane te powinny być poddane gruntownej analizie i na ich podstawie Miasto powinno podjąć uzasadnione działania.

W odpowiedzi na interpelacje w sprawie cen usług komunalnych w Kolnie złożone na sesji Rady Miasta w dniu 30 października 2019 r. burmistrz złożył wyjaśnienia:

Pytanie nr 1. Jakie działania podejmie miasto w celu obniżenia cen usług komunalnych w Kolnie?

Odpowiedź: Ceny usług komunalnych ustalane są w oparciu o obowiązujące  przepisy

a) Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo ustala ceny i stawki opłat za dostarczenie wody oraz odprowadzenie ścieków   poprzez   zatwierdzenie   Taryfy   dla zbiorowego   zaopatrzenia   w   wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki   Wodnej   Państwowego    Gospodarstwa    Wodnego    Wody    Polskie w Białymstoku. Do roku 2017 przedmiotową taryfę przedkładano dla Rady Miasta Kolno, która zatwierdzała odpowiednią Uchwałą. Przed zatwierdzeniem taryfy była ona wnikliwe rozpatrywana przez Radę Miasta. Od 2018 roku taryfy zatwierdza organ regulacyjny   - tj.  RGZW    Państwowe   Gospodarstwa   Wodnego   Wody   Polskie w Białymstoku.

Taryfę opracowano na podstawie:

-ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) zwana dalej ustawą,

-rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018r.  w  sprawie  określania  taryf,  wzoru  wniosku   o  zatwierdzenie   taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zwane dalej rozporządzeniem taryfowym .

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do niezawodnej dostawy wody i niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Odbiorcy korzystający z usług Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. są obciążani za metr sześcienny pobranej wody lub odprowadzonych ścieków oraz opłatę za gotowość do świadczenia usług.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług określone są w Regulaminie dostarczania wody  i  odprowadzania  ścieków   na   terenie   miasta   Kolno   uchwalonego   uchwałą Nr XXXVl/216 /2002 Rady Miasta Kolno z dnia 27 czerwca 2002 r. oraz w umowach zawieranych między spółką a odbiorcami usług.

Przedmiotowa taryfa ma na celu zapewnienie utrzymania wysokich standardów świadczonych  usług.  Spółka  zapewnia  całodobową  obsługę  w  zakresie  prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnokanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody  i  odprowadzania  ścieków.  Jakość  wody  produkowanej  przez  PUK w Kolnie Sp. z o.o. jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi.

Taryfa została sporządzona bez narzutu zysku. W roku obowiązywania nowej Taryfy warunki ekonomiczne pozwolą na sukcesywną wymianę i montaż wodomierzy u odbiorców (zgodnie z obowiązującym prawem) oraz na systematyczną  konserwację  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także na ich rozbudowę.

b) Dostarczanie  ciepła

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie  wytwarzania  ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą zasilaną z własnego źródła ciepła na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  w Kolnie Sp. z o.o.  zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019, poz. 755) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017r. poz. 1988) ustala ceny i stawki opłat poprzez zatwierdzenie taryfy dla ciepło przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki .

Przedsiębiorstwo przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki materiały analityczne sporządzone:

-w sposób rzetelny oraz przy zachowaniu należytej staranności, w sposób ekonomicznie uzasadniony, zmierzające do ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat stosownie do postanowień art. 44 ustawy z dnia 1O kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019, poz. 755),
-z uwzględnieniem postanowień ustawy - Prawo energetyczne , rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia  17 września  201O r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988) oraz  rozporządzenia  przyłączeniowego  Ministra  Gospodarki  dnia  15  stycznia  2007  r. w  sprawie  szczegółowych   warunków   funkcjonowania   systemów   ciepłowniczych (Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92).

Zakres świadczonych usług dla  odbiorców  określony  jest  w  umowie  sprzedaży  ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo w umowie kompleksowej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -problemy związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz kosztami były  szeroko omawiane na sesji Rady Miasta w dniu 05.03.2019 (sesja RM nr 111/2019). Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiór odpadów komunalnych jest usługą specjalistyczną na  którą  należy przeprowadzić postępowanie przetargowe wobec czego samorząd nie ma wpływu na ceny świadczonej usługi.

Miasto podejmuje wiele działań głównie inwestycyjnych . Miasto zostało w pełni skanalizowane i zwodociągowane, obecnie przystępujemy do modernizacji oczyszczalni ścieków, przygotowujemy modernizację ciepłowni z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych i wprowadzanych przepisach w zakresie emisji gazów po 2024 roku. Rozwiązaniem jest odejście od węgla w kierunku efektywnego systemu ciepłowniczego - miksu energetycznego. Bez podjęcia tych decyzji cena ciepła znacząco pójdzie w górę. Planowane inwestycje w naszym mieście przy dynamicznie rozwijającej się gospodarce oraz z wysokimi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska ograniczą wzrost   cen niektórych usług komunalnych ale ich nie zahamują. Aby dokonać transformacji w systemach ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych w małych samorządach, potrzebny jest kapitał finansowy (ewentualne pozyskanie dotacji lub inwestorów) i intelektualny (wybór metodologii, koncepcji  przygotowanie  inwestycji  i przeprowadzenie).  Rosnące koszty  emisji  C02 ,  opłat za  składowanie  odpadów  i kosztów  spalarni  odpadów  komunalnych,  opłat  za pobór  wody z ziemi (kopalin), koszty energii elektrycznej i wynagrodzeń nie są zależne od samorządów.

Pytanie nr 2. Czy Burmistrz planuje  zbadanie przyczyn  tej niekorzystnej sytuacji?

Odpowiedź: Przedstawiony ranking miast w stosunku do miasta Kolno jest błędny. Opłaty dla czteroosobowej rodziny zgodnie z przedstawioną metodologią dla miasta Kolno przedstawiają się następująco:

Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 33,3 m3/rok x 4 os. x 10,49 zł/m3 =1397,27 zł
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18 zł x 4 os. x 12 m-cy = 864,00 zł
Opłaty podatku od nieruchomości 74 m2 x 0,71 zł/m2 = 52,54 zł
Opłaty za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym -miasto Kolno nie posiada komunikacji publicznej - opłata 0,00 zł
Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania - miasto Kolno nie posiada płatnych stref parkowania - opłata 0,00 zł

Łączny  koszt  usług  komunalnych  w  Kolnie wynosi  -   2 313,81 zł  co daje  nam 38 pozycję - a nie jak podaje ranking 324 z kosztem usług 3965,03 zł.

Świadczy to, iż ceny usług  komunalnych  dla mieszkańców  Kolna  są bardzo konkurencyjne w stosunku do innych miast powiatowych.

Analiza problemów prowadzona jest na bieżąco i z niej wynikają podejmowane decyzje. Każda inwestycja realizowana  w Kolnie a jest  ich w stosunku do wielkości  miasta dużo,   wynika z analizy problemu, sporządzane jest studium wykonalności. Radni zawsze są informowani.

Pytanie nr 3. Czy Burmistrz planuje przedłożenie Radzie Miasta ekonomicznego raportu uzasadniającego połączenie kilka lat temu spółek komunalnych - PUK i PECGWŚ ?

Odpowiedź: Połączenie zakładów PUK sp. z o.o. i PECGWŚ sp. z o.o .nastąpiło w styczniu 2017 roku.  Proces połączenia spółek poprzedzony był szeroką informacją na sesjach rady miasta oraz analizą finansową spółek. Połączenia dokonano na podstawie art. 492 §1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno- Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie (Spółka przejmowana), na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Kolnie Sp. z o.o. (Spółka przejmująca).

Wskutek połączenia, PUK w Kolnie  Sp. z o.o. stała się właścicielem  aktywów  PECIGWŚ Sp. z o.o. w Kolnie  i wypracowanego  przez nią  know-how  tj. wiedzy  technicznej  z danej dziedziny,  umiejętność   wykonania   lub   wyprodukowania,   kompetencję,   biegłość.   PUK w Kolnie Sp. z o.o. mógł w ten sposób zwiększyć oraz zróżnicować produkcję, osiągając przewagę konkurencyjną na rynku.

Podstawowymi motywami finansowymi oraz rynkowymi było:

-dążenie do obniżenia kosztu kapitału na skutek zmiany struktury finansowej,

-korzyści z osłony podatkowej powstającej z powodu zmiany struktury i wartości części kosztów, szczególnie takich jak amortyzacja i odsetki od zadłużenia,

-dążenie do zwiększenia udziału w rynku,

- wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji w sektorze,

- wejście na nowe rynki lub w nowe segmenty rynkowe,

- korzyści z efektu synergii operacyjnej, powstające  w wyniku skali działania, połączenia zasobów i umiejętności, ograniczenia kosztów operacyjnych.

Cele te zostały osiągnięte, a uzasadnienie sporządza się przed podjęciem decyzji, wobec powyższego  nie  ma  potrzeby  sporządzania  raportu   ekonomicznego   połączenia   spółek. Nie zamyka to możliwości restrukturyzacji spółki jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Pytanie nr 4. Czy obecny stan finansów  spółki komunalnej daje nadzieję na obniżkę cen usług komunalnych?

Odpowiedź: Obecny stan finansów spółki komunalnej w mojej ocenie jest dobry. Daje możliwość i wiarygodność do podejmowania działań modernizacyjnych i remontowych obiektów między innymi miejskiej oczyszczalni ścieków oraz ciepłowni miejskiej z sieciami w tym otrzymywania dotacji celowych oraz pożyczek/kredytów. Dla każdej dotacji kredytu udzielający sprawdza zdolność finansową. Gospodarka polska rozwija się dynamicznie, zmianie ulegają ceny nośników  energii, opłaty  środowiskowe,  wynagrodzenia  pracowników  i inne elementy cenotwórcze, wobec powyższego podejmujemy działania aby  ograniczyć wzrost cen usług komunalnych.

Odnośnie tabelarycznego przedłożenia cen usług w miastach Wysokie Mazowieckie, Hajnówka, Zambrów, Grajewo, Pisz od 2014 roku uprzejmie informuję, że miasto nie jest dysponentem takich danych.

Źródło: BIP Kolno

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (36)

AniaAnia

46 10

Ble, ble , ble burmistrza. Panie Twarowski jest Pan wzorem radnego. Reszta dla paru groszy doreobionych do emerytury siedzi i przyklepuje wszystko co czyni nasze miasto najdrozszym w rankingach. Juz podatek od nieruchomosci podnieśli i reszta usług komunalnych najdroższa w regione, a miasto brudne i zaniedbane poza obrębem drogi przelotowej. 10:12, 18.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ahaaha

23 2

Takich ludzi jak Pan Twarowski w radzie potrzeba więcej, a nie tylko poklask i brawa. 15:52, 18.11.2019


grzegorz  grzegorz

7 39

Ania jestes siostra czy przyjaciolka twarowskiego? 11:02, 18.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AniaAnia

33 3

Nikim bliskim. Znam go jako radce prawnego. W moim odczucie bezinteresownie walczy o dobro swoich wyborcow tak jak człowiek ich reprezentujący to robić powinien. Pewnie akurat on dotkliwie nie odczuwa podwyzek, ale interesuje sie tymi co go wybrali 11:17, 18.11.2019


KaliKali

41 7

Niech zlikwidują śmieszną straż miejską i dołożą do śmieci 11:27, 18.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RadekRadek

19 4

Też nie rozumiem po co w Kolnie funkcjonuje straż miejska 17:40, 18.11.2019


nieradnynieradny

34 4

Odpowiedź jest powalająca. Ze dwóch urzędników męczyło się nad nią dwa tygodnie. Ja proponuję swoją, w imieniu burmistrza oczywiście, odpowiednio do poszczególnych punktów:
1. To nie ja winny, to przepisy. Nic nie mogę.
2. Raport opracowały głąby, jak przyjadą do mnie to ich nauczę, że 2 i 2 wcale nie musi być 4 tylko tyle ile w danej chwili trzeba.
3. Skoro miało być dobrze, i ja to mówiłem, to tak z pewnością jest. Wcale nie muszę tego sprawdzać, a już na pewno komukolwiek się z tego tłumaczyć.
4. Tak nadzieję na obniżkę cen usług komunalnych daje, jak najbardziej. Tylko czyją ona jest matką (znaczy się ta nadzieja).
I krótko i na temat. 13:10, 18.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ekonomista białostocekonomista białostoc

44 4

Taaa. W Kolnie straż miejska już dawno powinna być zlikwidowana. Połączono PUK i PEC i co, z szumnych oszczędności nici. Oszczędności należy szukać na kadrze zarządzającej w PUKu. Spóła z wysypiskiem z Łomżą nie wyszła. Kontrolę przejęła Łomża. Rozejrzeć się za innymi kierunkami wywozu odpadów (a moze z innymi gminami powiatu pomyśleć o własnym punkcie). Modernizacja kotłowni, po to żeby było taniej i po to żeby zwiększyć moce przerobowe + rozbudowa sieci i podłączenie kolejnych odbiorców = niższe koszty jednostkowe. Wstrzymać się 1 roku z inwestycjami drogowymi, zbić koszty zadłużenia i wtedy wrócić do inwestycji drogowych. Rozwój na kolejne kredyty jak już teraz trzeba w zębach grubą kasę do banku zanosić? Kredyt na spłatę kredytu to nie jest rozwiązanie. Podpiąć w końcu solary do sieci i odsprzedawać prąd, bo za parę lat panele stracą swoją sprawność, a miasto nic nie zarobi. Z tą fotowoltaiką to komedia. To tak jakby kupić sobie wypasioną brykę i nie jeździć nią bo właściciel nie potrafi załatwić sprawy jej zarejestrowania.
Zrobić plac targowy z prawdziwego zdarzenia, akcję promocyjną targowiska w miejscowościach w promieniu 70km + strona internetowa i nawet podnieść opłaty dla sprzedawców. Zapłacą 2xwięcej jeżeli obroty będą mieli 2xwiększe i warunki sanitarne się poprawią.
Rozpropagować i sprzedać pozostałe tereny inwestycyjne. Jeżeli w dotychczasowych umowach był określony czas na uruchomienie działalności to wyegzekwować zapisy umów.
Polityka personalna. Niech duda uspokoi się z zatrudnianiem urzędników. Tutaj wręcz redukcja jest wskazana.
Nie ma możliwości dalszego rozwoju zarówno miasta jak i gminy wiejskiej oddzielnie. Wskazane jest połączenie tych dwóch samorządów w gminę miejso-wiejska, chodzi o zwiększenie potencjału ekonomicznego. W obecnej sytuacji to rządzącym jedynie chodzi o stołki.
14:10, 18.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mieszkankamieszkanka

22 4

Ciemnocie z Kolna Duda moze wcisnac wsio 22:05, 18.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

oświeconyoświecony

0 11

ciemnotę to można wciskać właśnie tobie jeśli wierzysz w ten ranking, wystarczy wziąść swój rachunek za opłty i policzyć, ale nie wszyscy widać to potrafią ,tylko ślepo wierzą w to co napisze jakaś gazeta ,gratuluje intelektu 09:23, 19.11.2019


nieradnynieradny

23 3

Czytając odpowiedź na interpelację, przypomina mi się maksyma mojego szkolnego kolegi, który orłem nie był. Wyznawał on zasadę, że jak nie wiesz co odpowiedzieć kiedy cię pytają, mów wszystko co wiesz, choćby z tematem za wiele wspólnego to nie miało. Do końca szkoły spokojnie się ślizgnął. Coś wam to przypomina? 22:18, 18.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

spółdzielcaspółdzielca

7 9

,,Przedstawiony ranking miast w stosunku do miasta Kolno jest błędny. Opłaty dla czteroosobowej rodziny zgodnie z przedstawioną metodologią dla miasta Kolno przedstawiają się następująco:

Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 33,3 m3/rok x 4 os. x 10,49 zł/m3 =1397,27 zł
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18 zł x 4 os. x 12 m-cy = 864,00 zł
Opłaty podatku od nieruchomości 74 m2 x 0,71 zł/m2 = 52,54 zł
Opłaty za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym -miasto Kolno nie posiada komunikacji publicznej - opłata 0,00 zł
Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania - miasto Kolno nie posiada płatnych stref parkowania - opłata 0,00 zł

Łączny  koszt  usług  komunalnych  w  Kolnie wynosi  -   2 313,81 zł  co daje  nam 38 pozycję - a nie jak podaje ranking 324 z kosztem usług 3965,03 zł."

Prawdę burmistrz pisze sprawdziłem sobie i rzeczywiście ceny w Kolnie w podawanym przez ranking okresie takie były i tak kształtowały się koszty cztero osobowej rodziny. Coś z tym rankingiem nie tak.
22:28, 18.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

TtttttrrruuutttiiiTtttttrrruuutttiii

7 2

Skąd te liczby?Kosmici znowu przylecieli ?Tu nie ma Bolka . 07:49, 19.11.2019


IdiotIdiot

10 5

Ja na tym forum już widziałem rankingi co niby gmina Grabowo i Turośl to najbogatsze samorządy w powiecie.
Ale w takie rankingi to wierzą tacy co jak by na płocie buło napisane pis..da to by kut..asa połamali ??? 22:51, 18.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Nie IdiotNie Idiot

7 14

Idiot w te rankingi to wierzą ci co za nieróbstwo robotę stracili albo w urzędzie albo w PUK u za nie doradzanie. I teraz ogromną nienawiścią do burmistrza pałają. I zamiast porównać dane z rankingu to chcą jak najwięcej burmistrzowi dokopać. Ale ludzie w Kolnie sie znają jak łyse konie nie są *%#)!& i wiedzą czym każdy śmierdzi co nie pszczółek. 23:24, 18.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

tomcio1tomcio1

20 4

A co robi reszta radnych? Jak nas reprezentuje? Większość jeszcze nie zabrała głosu na jakiś ważny dla miasta temat. Jak ktoś się wstydzi, jest przesadnie nieśmiały lub nie ma wiedzy samorządowej to nie powinien kandydować do rady, bo potem jest tylko cichym comiesięcznym odbieraczem tych ok. 600 zł diety. W tej radzie jest tylko 3-4 radnych co potrafią wyrazić swoje zdanie czy zadać konkretne, merytoryczne pytanie burmistrzowi. Idealna rada miejska dla burmistrza. Dla nas już chyba niekoniecznie. NIESTETY. 07:04, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KolderKolder

9 2

To fakt! Moze oni nie wiedzą ,po co tam są? 07:46, 19.11.2019


Należy Należy

11 4

Opie/przy /ć porządnie bad i potem można wszystko zrobić np. Lewoskręt do warsztatu zmiany opon i do myjni.On się boi jak ktoś na niego głos podnosi i ma argumenty. 07:49, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

XxxXxx

8 9

Takiego burmistrza sobie wybraliście więc gęba na kłódkę do czasu następnych wyborów 12:37, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mieszkaniecmieszkaniec

18 3

Panie Twarowski brawo ! Jeszcze zlikwidujcie to straż miejska ! Zdecydowanie nie potrzebna ! 13:31, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Mieszkaniec2Mieszkaniec2

4 15

Pan twarożki to może se zlikwidować chwasty na działce 16:22, 19.11.2019


wyborcawyborca

6 17

I bardzo dobrze, że wybraliśmy takiego burmistrza!!!! Jestem dumny jak ci z Pisza co chcieli Kolno Za Krym oddać teraz japy ze ździwienia otwierają i nam zazdroszczą. 14:46, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

J z KolnaJ z Kolna

20 3

Panie Twarowski , jest Pan jedyną osobą kompetentną w tej radzie. Pozostali ...:) niestety , tak jak już ktoś wcześniej napisał , są tu po to by parę groszy dorobić. Jak coś rozumie, "prawa ręka w górę " jak nic nie kuma , "lewa łapka w górę " , ale zawsze "z wiatrem"
Pomysły ich, jak i interpelacje składane są zazwyczaj proste , bo niby jakie mają być , jak się nie za wiele rozumie z tego co się w samorządzie dzieje ?. Aby zaistnieć , można rzucić pomysł by chodnik gdzieś nowy położyć , lub lampę zapalić .
Oby takich radnych jak Pan Zbigniew Twarowski , w przyszłych kadencjach było jak najwięcej.
Ps. Nie jestem ani rodzina, ani znajomym Pana Twarowskiego 15:31, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Coś nie takCoś nie tak

6 20

Żeby niby prawnik przytaczał jakiś ranking z gazety bez sprawdzenia rzeczywistych kosztów komunalnych w naszym mieście. Nie trzeba pytać burmistrza wystarczy wziąć własne koszty i porównać je x z tymi w rankingu . I jest odpowiedź.Ale pan radny uważa ze tymi bzdurnymi pytaniami zabłyśnie.Rzeczywiscie można sobie wyrobić opinie na temat kompetencji pana prawnika ? 16:35, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bahorekbahorek

2 22

Nie daj boże, żeby takie cóś jak takie nie dorobione nie jeżdżące autem, niby znające prawo, znowu miało wpływ na decyzje w mieście. Niech doradza w powiecie. To może te powiaty zlikwidują. 22:57, 19.11.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

ewaewa

14 1

Wstydzic powinno sie takiego komentarza. Czy jazda samochodem świadczy o wartosci człowieka?. 08:13, 20.11.2019


nieradnynieradny

11 2

Psy zostały wypuszczone, kagańce zdjęte. Jazgoczą więc i kąsają. Dbają o pana, bo to i kojec wypasiony, i miska pełna. Jak pan się wnerwi i wyjedzie gdzie indziej karierę robić, większości z nich ze sobą nie weźmie. Co zrobi nowy, nie wiadomo. Może wypędzić na ulicę albo za takie gryzienie to i do schroniska w Radysach odda. 08:51, 20.11.2019


annaanna

7 0

Człowieku a kim ty jesteś,że tak nienawidzisz ludzi .Jeśli ludzi się nie boisz to bój się Boga
12:42, 20.11.2019


PorównaniePorównanie

13 1

Wódz wszystkich wodzów z PiS też nie ma prawa jazdy, ma wykształcenie prawnicze, ale dodatkowo nie ma konta i karty. 07:52, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

driverdriver

9 3

A Duda ma prawo jazdy i uj z tego jak i tak go wożą, a z oznakowaniem ulic i organizacją ruchu b del.
W robocie służbowe auto i kierowca. Po robocie żona z wesela. 10:31, 20.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

małżonekmałżonek

1 0

O to i żona burmistrza ma prawojazdy.
To on gość jest.
A nie tak jak niektórzy prezesi ani prawojazdy ani żony co ma prawojazdy.???
09:12, 23.11.2019


REKLAMA

PiSdaPiSda

12 2

trzymać się za portfele ludzie 12:10, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Hello_KittyHello_Kitty

3 13

Pan Burmistrz robi co musi. Ja tam widzę, że Kolno się rozbudowuje i jest coraz ładniej. Opłaty fakt rosną jednak wynika to z ciągłych inwestycji i inflacji. WSZYSTKO idzie w górę w tym wypłaty dla pracowników PUK i innych jednostek również.

Darmo nic nie ma niestety.

Za rok magia, znów będzie drożej (czytaj wyżej).

Pozdrawiam 13:47, 21.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

12121212

9 4

Dane burmistrza są dobrane wybiórczo.
Duda aby mu pasowało aż musiał wyrzucić z rankingu koszty ogrzewania i dostawy ciepłej wody (z tą wodą to dobrze pamiętamy co było latem). Nie dolicza opłat stałych. Jednocześnie w innych miastach dolicza koszty transportu publicznego i płatnych parkingów i szczyci się 0 zł stawką w Kolnie - bo w Kolnie nie ma transportu publicznego. I bardzo dobrze bo aż strach pomyśleć ile byłoby ropy ukradzionej. 15:11, 21.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ekonomekonom

2 0

1212 ty chyba jakś tuman jesteś akurat Duda dokładnie podał to co w rankingu brano do obliczeń. To ci co opracowywali ranking w Kolnie doliczyli tak ogromne koszty przejazdu taxi i średnie koszty za parkingi. A u nas żeczywiście ludzie do pracy jeżdżą taxi i płecą za parkingi?????
1212 ty albo głąb albo rankingu nie analizowałeś. 09:07, 23.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObservereObservere

1 0

Duda mówił,że napiszę skargę na ten ranking i sprostają dane na rzecz Kolna. Było to około rok temu. Teraz cisza o sprostowanie. 07:56, 25.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA