Zamknij
REKLAMA

Andrzej Duda odpowiada mieszkańcom Osiedla Południe

08:37, 13.09.2019 |
Skomentuj
REKLAMA

Mieszkańcy Osiedla Południe w Kolnie  wystosowali do władz miasta dwa listy, w których zawarli swoje wnioski w związku z planami miasta dotyczącymi sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w  rejonie  ulic: Wojska Polskiego,  Świerkowej,  Dębowej,  Klonowej w Kolnie. Poniżej publikujemy odpowiedź burmistrza Andrzeja Dudy na wnioski mieszkańców.

W  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia  10.08.2019 r. (wpłynęło  do  Urzędu  Miasta  Kolno  w  dniu 12.08.2019 r.) informuję:

1. Wniosek o zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ul. Klonowej w odległości dotychczasowej, określonej w obowiązującym planie tj. 30 m od pasa drogowego tej ulicy jest niezasadny, gdyż ustalona w projekcie miejscowego planu nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulicy Klonowej w odległości 10 m od granicy działki jest właściwa. Ulica Klonowa jest drogą gminną. Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r . o drogach publicznych, obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 6 m dla dróg gminnych w terenie zabudowy. Krawędź jezdni ulicy Klonowej znajduje się w odległości ponad 4,3 m od granicy terenu 1U - obszar usług, wobec czego nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana jest w odległości ponad 14,3 m od zewnętrznej krawędzi jezdni i jest większa o co najmniej 8,3 m od minimalnej odległości określonej w ustawie. Ponadto nieprzekraczalna linia zabudowy nie narzuca inwestorowi budowę obiektu w tej linii, a jedynie określa linię, której inwestor nie może przekroczyć w przeciwieństwie do obowiązującej linii zabudowy od ul. Wojska Polskiego, która będzie nakładała na inwestora obowiązek lokalizowania ściany frontowej budynku dokładnie w tej linii.

2. Zostanie wprowadzony do projektu planu zapis nakazający obsadzenie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a ulicą Klonową zielenią izolacyjną. Postulat dotyczący nałożenia obowiązku wykonania ekranów akustycznych nie może być uwzględniony, ponieważ projekt planu nie określa, jakiego rodzaju działalności czy usługi będą prowadzone na terenie l U - obszar usług. Wprowadzenie obligatoryjnego wymogu realizacji ekranów akustycznych nie znając rodzaju potencjalnych usług np. biuro, sklep, itp. gdzie nie będzie generowany hałas staje się niecelowe. Zapis § 3 ust. 1 pkt 6, definiuje usługi nieuciążliwe jako usługi, które mają służyć zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności, me stanowiącą inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną), nie powodującą przekroczenia standardów jakości środowiska oraz nie zakłócająca funkcjonowania terenów i obiektów sąsiednich.

3. Ustalenia zawarte w projekcie planu dla terenu zabudowy usługowej 1U w § 18 pkt 4 lit. c tiret drugi wykluczają możliwość realizacji stacji bazowych telefonii komórkowej z uwagi na dopuszczalną wysokość zabudowy - maksymalnie 6,0 m dla obiektów towarzyszących i pozostałych obiektów służących realizacji przeznaczenia terenu. Stacje bazowe telefonii komórkowej są obiektami  wyższymi stąd niemożliwa będzie  ich realizacja na terenie usługowym 1U. Wniosek o wyłączenie możliwości realizacji na terenie 1U - obszar usług, lokali dyskotekowych, weselnych obiektów antenowych jest niezasadny z uwagi na zapis § 3 ust. 1 pkt 6, który definiuje usługi nieuciążliwe jako usługi, które mają służyć zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności, nie stanowiących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną), nie powodującą przekroczenia standardów jakości środowiska oraz nie zakłócająca funkcjonowania terenów i obiektów sąsiednich.

4. Wniosek o zaprojektowanie ścieżki rowerowej w pasie drogi ulicy Klonowej od strony zabudowy usługowej jest niezasadny, gdyż ścieżka rowerowa jest jednym z elementów drogi jak również jezdnia, pobocze, chodniki itp. i nie wymaga wprowadzenia dodatkowych zapisów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania. Zapisy projektu planu umożliwiają wybudowanie ścieżki rowerowej, a w przypadku posiadanych środków finansowych zostanie wybudowana.

5. Wniosek o uszczegółowienie przeznaczenia terenu U jako teren zabudowy usług nieuciążliwych, niekolidujących z sąsiednia zabudową mieszkaniową jest niezasadny, gdyż zapis § 3 ust. 1 pkt 6, definiuje usługi nieuciążliwe jako usługi, które mają służyć zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności, nie stanowiącą inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną), nie powodującą przekroczenia standardów jakości środowiska oraz me  zakłócająca funkcjonowania terenów i obiektów sąsiednich.

6. Wniosek o zapis zobowiązujący do ograniczenia oddziaływania działalności (emisje) do granicy działki inwestycyjnej zapewniając lokalizacją usług niekolidujących z funkcją mieszkaniową osiedla jest niezasadny, ponieważ zapis § 3 ust. 1 pkt 6, definiuje usługi nieuciążliwe jako usługi, które mają służyć zaspokajaniu  podstawowych potrzeb ludności, nie stanowiącą inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną), nie powodującą przekroczenia standardów jakości środowiska oraz nie zakłócająca funkcjonowania terenów i obiektów sąsiednich zabezpiecza interesy mieszkańców osiedla.

Miejscowy plan zagospodarowania po uchwaleniu przez Radę Miasta przesyłany jest do Wojewody Podlaskiego łącznie z całą dokumentacja planistyczną . Wojewoda sprawdza czy przeprowadzona procedura planistyczna oraz sama Uchwała uchwalająca miejscowy plan zagospodarowania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia zapisów niezgodnych z przepisami prawa Wojewoda uchyla zapisy niezgodne z prawem bądź stwierdza nieważność całej uchwały . Prawidłowość przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zgodność zapisów miejscowego planu zagospodarowania z przepisami prawa skutkuje publikacją dokumentu w Dzienniku Urzędowymi Województwa Podlaskiego. Miejscowy plan zagospodarowania  wchodzi  w życie i zaczyna obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowymi Województwa Podlaskiego. W związku z powyższym nie można wprowadzać do projektu miejscowego planu zapisów, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa czy też przeprowadzić niewłaściwie procedurę planistyczną.

Burmistrz Kolna Andrzej Duda

Odpowiedz na drugi list mieszkańców:

W  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia  10.08.2019  r. (wpłynęło  do  Urzędu  Miasta  Kolno  w  dniu 12.08.2019 r.) informuję:

1. Wniosek o pozostawienie obowiązującego planu zagospodarowania z zabudową bliźniaczą, z aktualizacją wjazdu z ulicy Wojska Polskiego jest niezasadny, gdyż obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony w 2007 roku i przez ponad 12 lat nie powstał na tym terenie żaden budynek. Świadczy to o braku zainteresowania inwestorów realizacją tego typu zabudowy . Dbając o ład przestrzenny Kolna oraz przychylając się do wniosków właścicieli gruntów objętych planem Rada Miasta Kolno podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania.

2. Wniosek o pozostawienie pasa roślinności izolacyjnej o szerokości 20 m od ulicy Klonowej jest częściowo zasadny. Zostanie wprowadzony do projektu planu zapis nakazający obsadzenie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a ulicą Klonową zielenią izolacyjną.

3. Wniosek o wykonanie ekranu akustycznego o wysokości minimum 5 metrów z wykorzystaniem najnowszych technologii, tj. 2 m od ziemi warstwa absorbująca hałas, a pozostałe 3 metry szkło odbijające hałas jest niezasadny, gdyż projekt planu nie określa, jakiego rodzaju działalności czy usługi będą prowadzone na terenie 1U - obszar usług. Wprowadzenie obligatoryjnego wymogu realizacji ekranów akustycznych nie znając rodzaju potencjalnych usług np. biuro, sklep, itp. gdzie nie będzie generowany hałas jest niecelowe. Zapis § 3 ust. 1 pkt 6, definiuje usługi nieuciążliwe jako usługi, które mają służyć zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności, nie stanowiącą inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną), nie powodującą przekroczenia standardów jakości środowiska oraz me  zakłócająca funkcjonowania terenów i obiektów sąsiednich.

4. Wniosek o zlikwidowanie wjazdów gospodarczych od ulicy Klonowej jest niezasadny, gdyż zgodnie z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od strony drogi krajowej nr 63 (ul. Wojska Polskiego) będzie możliwość wykonania jednego zjazdu dla obsługi całego terenu 1U - obszar usług wyłącznie dla samochodów osobowych. W związku z powyższym dowóz towarów do planowanych usług czy funkcji mieszkalnej może odbywać się jedynie od ulicy Klonowej.

5. Wniosek o likwidację parkingów od ulicy Klonowej jest tylko w części zasadny, ponieważ na terenie 1U - obszar usług od strony ulicy Klonowej możliwe będzie wykonanie parkingów wyłącznie dla pojazdów właściciela i samochodów dostawczych. Parkingi dla klientów zlokalizowane będą od ul. Wojska Polskiego.

6. Wniosek o wprowadzenie zapisu: „oddziaływanie usługi (hałas, wibracje, uciążliwości zapachowe) powinno zamykać się w obrębie  działki inwestora i nie kolidować z funkcją mieszkaniową osiedla" jest niezasadny, gdyż zapis § 3 ust. 1 pkt 6, definiuje usługi nieuciążliwe jako usługi, które mają służyć zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności, nie stanowiącą inwestycji mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (z wyłączeniem inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną), nie powodującą przekroczenia standardów jakości środowiska oraz nie zakłócającą funkcjonowania terenów i obiektów sąsiednich zabezpiecza interesy mieszkańców osiedla.

7. Wniosek o wprowadzenie zakazu realizacji usług kolidujących z funkcją mieszkaniową jest niezasadny, ponieważ zapis § 3 ust. 1 pkt 6, definiuje usługi nieuciążliwe jako usługi, które mają służyć zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności, nie stanowiącą inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną), nie powodującą przekroczenia standardów jakości środowiska oraz nie zakłócająca funkcjonowania terenów i obiektów sąsiednich zabezpiecza interesy mieszkańców osiedla.

8. Wniosek o rozszerzenie zakazu o lokale dyskotekowe i domy weselne jest niezasadny z uwagi na zapis § 3 ust. 1 pkt 6, który definiuje usługi nieuciążliwe jako usługi, które mają służyć zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności, nie stanowiących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną), nie powodującą przekroczenia standardów jakości środowiska oraz nie zakłócająca funkcjonowania terenów i obiektów sąsiednich.

9. Wniosek o ujęcie w planie zagospodarowania przestrzennego ścieżki rowerowej w pasie drogowym od ulicy Klonowej jest niezasadny, gdyż ścieżka rowerowa jest jednym z elementów drogi jak również jezdnia, pobocze, chodniki itp. i nie wymaga wprowadzenia dodatkowych zapisów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania. Zapisy projektu planu umożliwiają wybudowanie ścieżki rowerowej, a w przypadku posiadanych środków finansowych zostanie wybudowana.

10. Wniosek o wykonanie siłowni pod chmurką na działce miejskiej zlokalizowanej przy stacji transformatorowej od ulicy Klonowej jest niezasadny, ponieważ zgodnie z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku od strony drogi krajowej nr 63 (ul. Wojska Polskiego) będzie możliwość wykonania jednego zjazdu dla obsługi całego terenu lU

- obszar usług wyłącznie dla samochodów osobowych. W związku z powyższym dowóz towarów do planowanych usług czy funkcji mieszkalnej może odbywać się jedynie od ulicy Klonowej . Obecnie działka o nr 1702/1O nie ma dostępu do ulicy Klonowej. Dostęp do ul. Klonowej jest możliwy jedynie przez działkę o nr 1702/6 stanowiącą własność Miasta Kolno lub przez działkę sąsiednią będącą własnością osoby trzeciej. Lokalizacja siłowni plenerowej na działce o nr 1702/6 koli9-ować będzie z obsługą komunikacyjną terenu 1U. Miasto Kolno posiada przy ul. Brzozowej działkę przeznaczoną zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod usługi. W przypadku dalszego zainteresowania mieszkańców osiedla wykonaniem siłowni plenerowej możliwe będzie wszczęcie procedur mających na celu jej realizację przy ul. Brzozowej.

11. Wniosek o wprowadzenie zapisu zabraniającego korzystanie w czasie budowy z ulicy Klonowej dla sprzętu ciężkiego jest bezzasadny, gdyż przy realizacji każdej inwestycji (nie tylko o funkcji usługowej) niezbędne jest dowożenie materiałów budowlanych czy korzystanie ze  sprzętu budowlanego. Od strony ul. Wojska Polskiego zgodnie z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku możliwa będzie komunikacja wyłącznie dla samochodów osobowych, wobec czegojedyną drogą dojazdową dla samochodów dostawczych, służb porządkowych jest ul. Klonowa. Ponadto wprowadzenie takiego zapisu znacząco utrudniłoby możliwość realizacji zabudowy szeregowej, a jeszcze trzy działki budowlane są niezabudowane.

12. Wniosek o to by infrastruktura techniczna (klimatyzatory wentylatory) winny być umieszczone w odpowiednich zabudowach lub lokalizowane pomiędzy działkami objętymi planem jest niezasadny, ponieważ miejscowy plan zagospodarowania nie może  wskazywać rozwiązań technicznych czy nakazywać umiejscowienie klimatyzatorów, wentylatorów w konkretnej lokalizacji.

13.Wniosek o ustalenie koloru dachu o określonej barwie np. grafit, czerwień, brąz jest niezasadny z uwagi na zapisy § 18 pkt 3 lit d) projektu miejscowego planu, które ustalają dachy płaskie na terenie lU. Przy planowanych wysokościach budynku w przedziale 8,0 - 12,0 m kolorystyka dachów nie jest istotna.

Miejscowy plan zagospodarowania po uchwaleniu przez Radę Miasta przesyłany jest do Wojewody Podlaskiego łącznie z całą dokumentacja planistyczną. Wojewoda sprawdza czy przeprowadzona procedura planistyczna oraz sama Uchwała uchwalająca miejscowy plan zagospodarowania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia zapisów niezgodnych z przepisami prawa Wojewoda uchyla zapisy niezgodne z prawem bądź stwierdza nieważność całej uchwały. Prawidłowość przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zgodność zapisów miejscowego planu zagospodarowania z przepisami prawa skutkuje publikacją dokumentu w Dzienniku Urzędowymi Województwa Podlaskiego. Miejscowy plan zagospodarowania wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowymi Województwa Podlaskiego. W związku z powyższym nie można wprowadzać do projektu miejscowego planu zapisów, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Burmistrz Kolna Andrzej Duda

Czytaj więcej: _s_juz_wnioski_mieszkancow_osiedla_poludnie.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (31)

MichuMichu

31 21

Ja *%#)!& niech skończy się wkońcu ta szopka.Ludzie mogą sobie decydować o wlasnym podwórku a nie działce miejskiej. 09:53, 13.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KolniakKolniak

30 17

Aha Panie burmistrzu czyli jak będzie dom weselny to Pan w takim wypadku rezygnuje ze stanowiska?
Wydaje się Pan nie rozumieć zapisów które Pan cytuje. Te słowa są ładne, ale myślę, że powinien Pan wiedzieć jak ogromną daje przestrzeń do popisu i jak niewiele znaczą. Skoro pomysły są niezasadne w myśl tej treści, to dlaczego umieszczono zapisy zakazujące innych działalności określonych z nazwy jako uciążliwe? Przecież to jest niby niezasadne bo sam zapis stoi na przeszkodzie ich wprowadzeniu.
Obłuda Panie Burmistrzu. 10:14, 13.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GośćGość

3 8

Ja tam wybuduje schronisko też będzie fajnie!? 14:35, 13.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

A możeA może

20 6

A może pan radny Twarowski zapyta burmistrza o drogę ,która nagle skręca z Marii Dąbrowskiej i idzie prosto pod nowo budowany dom pewnego młodego człowieka o znajomo brzmiącym nazwisku. 15:41, 13.09.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

Prawdziwy michuPrawdziwy michu

5 5

Pisz jakieś konkrety a nie jakieś zagadki 16:09, 13.09.2019


JaJa

4 8

A może Ty zapytasz? Bo jak na razie to na forum pod każdym artykułem pełno słów do Burmistrza tylko pośrednio. Chcecie powiedzieć to idźcie i mówcie wprost a nie poza oczami. Tak to każdy umie swoje orędzia wygłaszać 16:48, 13.09.2019


do Jado Ja

6 1

A burmistrz co w średniowieczu żyje?
Mamy XXI wiek. Technologie internetowe. Na uj zwalniać się z roboty, łazić po urzędach, czekać czy Burmisttz przyjmie czy nie. Jeszcze podanie i 2 zdjęcia?
Burmistrz jak nie chce to może się nie odnosić do padających tutaj zapytań, ale wówcdzas rydwan czasów w końcu go przejedzie.
Nie korzystających z internetu ubywa, korzystających przybywa, czy to sie komuś podoba czy nie. 14:51, 14.09.2019


ferdekferdek

3 1

Burmistrz mówił przeca na sesyii, że tego portala nie czyta bo nie odpisuje, tam gdzue się hejtuje. 18:33, 14.09.2019


A możeA może

4 5

michu przejdź się na spacer 16:12, 13.09.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ferdekferdek

0 0

Przeca burmistrz wam odpisuje i to dokładnie w tej samej formie co wy.
Ale widać ,,do ja" jest ..uj mało intelegentny i nie łapie.
20:19, 14.09.2019


Jas fasolaJas fasola

13 7

Mam nadzieję że go w końcu ktoś z UM Kolno na taczce wywiezie a może w bransoletkach... 17:20, 13.09.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Jasiu fasoloJasiu fasolo

7 4

Gdy kota nie ma w domu rośnie odwaga myszy co? 18:06, 13.09.2019


do Jasiado Jasia

1 2

Kto miałby być tym kotem? 14:58, 14.09.2019


miłośnik komediimiłośnik komedii

10 2

Czytając te odpowiedzi, przypomina mi się tekst, który w Wilkowyjach Czerepach przygotował dla senatora Kozioła przed jego pierwszym wywiadem w telewizji. Na każde pytanie można odpowiedzieć to samo i zawsze będzie dobrze. Ten film to tylko komedia, ale autorzy z życia czerpali garściami. A może co niektórzy z komedii czerpią wzorce? 07:00, 14.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Burmistrz Burmistrz

7 11

Do Jas fasola a ja mam nadzieje że to ty będziesz taki odważny i z tą taczką do wywiezienia przyjdziesz do urzędu. A nie chciałbyś żeby to ktoś zrobił, tylko nie ty.
Co boisz się hu..ju żeby ci ktoś mordy nie obił za te hejtowanie. 08:23, 14.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Jaś f.Jaś f.

9 3

Pisze się przez ,,ch,, uważaj co mówisz bo się doigrasz i zobaczymy jak ,,zatańczyć,, czekam na zaproszenie kiedy i gdzie i pokażesz swoją siłę 09:17, 14.09.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

h chh ch

3 2

Jak przyrodzenie nie za wielkie to nie nadużywa się ilości znaków graficznych do jego opisania> 15:01, 14.09.2019


woźnywoźny

7 2

Chłopy idźta za garaże, dajta se po razie i bedzie spokój. 15:02, 14.09.2019


Jaś f.Jaś f.

9 3

Pisząc że ktoś jest chu..m podpisałeś się sołtys swoim imieniem...pamiętaj przyjechali do Kolna raz przyjadą i drugi i napewno wiesz o co chodzi 09:52, 14.09.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BurmistżBurmistż

2 1

Jaśu f. Hu..ja wiesz byli cztery razy i pojechali będą i piąty i pojadą.
Bo jak donosy piszą takie *%#)!& hu..je jak ty, co z zawiści wierzą w to co w tej de..bil..nej łepetynie się od hejtu up..ie..rdo..liło. To co mogą tu..ma..nie znaleźć.??? 17:50, 14.09.2019


REKLAMA

O co kamam?O co kamam?

14 7

Tak obiektywnie i patrząc z boku: mieszkańcy tego osiedla kupili sobie kiedyś działki i postawili na nich domy, ale to nie znaczy, że na terenie za ulicą nienależącym do nich inny potencjalny właściciel nie będzie mógł postawić budynków związanych z działalnością nieuciążliwą. Ludzie- to nie jest wasza ziemia. To do was nie należy. Chyba wam tam nie postawią spalarni śmieci, ubojni, lotniska czy kopalni. Każdy by chciał mieć totalny spokój, miłych sąsiadów i widoki na naturę (pole). Trzebs było budować się na koloniach np. Rupinie czy innym Zaskrodziu, a w mieście i to 100 metrów od głównej ulicy miasta. 15:02, 14.09.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

11111111

6 4

W tym rzecz że jak sam to ujął;eś "chyba nie postawią". Sens planowania jest taki, żeby było "na pewno nie postawią"
W brew pozorom, gdzieś na uboczu może być to samo. 15:05, 14.09.2019


myślicielmyśliciel

6 2

Czy Ty w ogóle masz pojęcie o czym piszesz?
Wyobraź sobie taką rzecz, że uzbierałeś na tyle peniążków, albo masz taka zdolność kredytową że bank pożyczy Ci na postawienie wymarzonego domu.
Chciałbyś ten dom mieć w spokojnej i nie uciążliwej okolicy, i mieć pewność że nic co będzie zakłócało Twój spokój tu nie powstanie. Idziesz więc do UM żeby zerknąć w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a tam widzisz że powstaną tu jakieś domki albo inne *%#)!& które w zasadzie nie stanowią żadnego zagrożenie do zakłócenia Twojego miru domowego. Jesteś usatysfakcjonowany tą wiedzą, budujesz dom.
Za kilka lat przychodzi jakiś Pan i stwierdza, zmieniam ten plan i zamiast domków które miały tu powstać a nie powstały, wyrażam zgodę na postawienie w tym miejscu dyskoteki, albo hodowli zwierząt futerkowych.... czy mam pisać dalej czy już w końcu te dwie samotne szare komórki spotkały się w Twojej głowie i powstała jakaś sensowna myśl? 21:20, 14.09.2019


zyga46zyga46

2 0

To o czym piszesz to nie jest obiektywne spojrzenie z boku, tylko olewactwo, niechcemisizm i zwykła rezygnacja. Na to liczy Duda, żeby móc przeforsować swoje chore pomysły. 12:55, 16.09.2019


SołtysSołtys

3 7

Do Jaśa f. Nie strasz, nie strasz bo się ze.sr.asz. ??? 18:12, 14.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do sołtysa Do sołtysa

2 9

Pisz sobie dalej deb..u. Mam Cię w du..e na samym dnie. Zobaczymy ile nakozaczysz. 20:11, 14.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ferdekferdek

3 3

Przeca burmistrz wam odpisuje i to dokładnie w tej samej formie co wy.
Ale widać ,,do ja" jest ..uj mało intelegentny i nie łapie.
20:20, 14.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SołtysSołtys

5 4

Do sołtysa: i na wzajem hu..ju po..je..bany.??? 20:22, 14.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MoyaMoya

6 3

Spokojnie Ludzie Kochani. Ostatnia rzeczą o jaką warto się kłócić jest polityka. Obysmy zdrowi byli, reszta naprawdę nie jest istotna :) 20:44, 14.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WandaWanda

8 1

Zdrowie zdrowiem, ale my będziemy życzyć sobie zdrowia, a za plecami rządzący będą robić nas w bambuko (przy okazji roz.... system opieki zdrowotnej). I tak jest ze wszystkim. Można dać na mszę w intencji deszczu i obfitych plonów, ale bez pracy w polu żadnych efektów raczej nie będzie. Można życzyć sobie zdrowia, ale bez dbania o nie i w razie problemów szybkich wizyt u specjalistów od zdrowia nic z tego nie będzie. Można życzyć sobie spokoju, ale nie interesowanie się tym co się wyrabia w najbliższym sąsiedztwie tego spokoju nie zapewni.
Obecny plan obowiązuje 12 lat. Argument, że nic na tym terenie jeszcze nie powstało, jest chybiony. Nic nie powstało, bo społeczeństwo nie miało dotychczas takiej siły ekonomicznej, aby inwestować na tym terenie. 12 lat w przypadku planu, to krótki okres. Jeżeli nowy plan ma zapewnić mieszkańcom spokój, to po co go zmieniać, jak obecny już zapewnia.
Właśnie wzięliście Państwo udział w obowiązkowych konsultacjach społecznych przewidzianych w ramach procedury uchwalania planu. Uwag nie uwzględniono. Burmistrz zrobił je niejako podstępem i teraz ma otwartą drogę do uchwalenia planu. Dudzie można wiele zarzucić, ale nie to, że jest politycznym ignorantem. Nie wszczynałby awantury gdyby nie mógł osiągnąć na niej korzyści.
A biznesmeny, właściciele kilku działek, powinni zamienić działki na takie, na których planowany przez nich biznes byłby możliwy do realizacji bez żadnych problemów. Ale tu przykład idzie z góry. Kaczyński też różnymi konszachtami kombinował wcisnąć wieżowce tam gdzie nie trzeba. Tylko że władze Warszawy są opozycyjne wobec PiSu, nie poszły na układ i skończyło się na tym, że prezes umoczył parę baniek. Więc to jak się kombinuje z planami to przykład idzie z góry.
Plan ostatecznie uchwala Rada Miasta. jest to więc akt prawa miejscowego. Jeżeli tak traktujemy to prawo, to już o sprawiedliwości lepiej nie wspominać. 08:24, 16.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

adaada

1 0

Andrzej non stop pitoli o jakimś mitycznym rozwoju i postępie. Tylko że stagnacja i bajzel w mieście ciągle te same, kasy w portfelach mieszkanców coraz mniej i realne ograniczanie wolności i przestrzeni życiowej mieszkańców. coraz więcej musimy i coraz mniej możemy. A wszystko to w imię wszystko to w imię dobrego interesu wąskiej grupy kilku właścicieli działek. Nie szkoduję robić interesu. To się nawet chwali, że są ludzie przedsiębiorczy, ale to wszystko nie moim kosztem. Duda gdyby był gość, to by z taką zaciętą determinacją walczył o poprawę warunków szkolnictwa w mieście, a nie interes zaprzyjaźnionych firm. A tak to jest zwykły partyjny kacyk widzący jedynie czubek własnego nosa i pilnujący interesów funfli. 12:30, 18.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA