Zamknij
REKLAMA

Za nami XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno (fotorelacja)

09.26, 29.11.2022 Źródło: UM Kolno Aktualizacja: 09.31, 29.11.2022
Skomentuj
REKLAMA

25 listopada 2022 r. (piątek) odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu od zapoznania z porząd¬kiem obrad; następnie przyjęto protokół z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kolno oraz wysłuchano sprawozdania burmistrza miasta z prac między sesjami.

W dniu sesji przyjęto uchwały:

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022 rok,

 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W przedkładanym Radzie Miasta projekcie uchwały zaproponowano podwyższenie tych stawek o około 10%. Nie są to kwoty maksymalne, obwieszczone przez Ministra Finansów, o czym mówił w czasie sesji burmistrz Kolna (czytaj tutaj: kolnenscy-radni-podwyzszyli-podatki-od-nieruchomosci).

- w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Kolno. Nauczyciele, którzy będą pełnili funkcję mentora są uprawnieni do dodatku funkcyjnego. Za jednego nauczyciela początkującego odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela otrzymają 100 zł miesięcznie począwszy od początku roku szkolnego 2022/2023. Uchwała obowiązuje z mocą od dnia1 września 2022 r.

Projekt uchwały, zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela, został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kolnie w dniu 03.11.2022 r. Uchwała jest dostosowaniem do obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.

 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kolno. Mając na uwadze rosnące koszty utrzymania i prowadzenia placówek oświatowych przyjęto nową, zwaloryzowaną kwotę opłaty. Maksymalną wysokość kwoty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie z dotychczasowej opłaty w wysokości 1 zł podwyższono na 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych.

- w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby obliczania wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych,

 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,

 - w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,

 - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno. Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno jest konieczna, z uwagi na fakt utraty statusu odpadów komunalnych przez odpady budowlane i rozbiórkowe. Przeredagowano Regulamin poprzez zmianę nazewnictwa „odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne” na „odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych”. Ten rodzaj odpadów pochodzących z gospodarstw domowych należy dostarczać, jak do tej pory, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości do 300 kg rocznie na jedną nieruchomość zamieszkałą. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno dostosowano też do wymogów znowelizowanej ustawy dotyczącej określenia częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Ustalono następującą częstotliwość:

a) opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) należy dokonywać nie rzadziej niż raz na pół roku,

b) opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków należy dokonywać nie rzadziej niż raz na rok.

Dodatkowo w Regulaminie uwzględniono sposób zbierania odpadów komunalnych takich, jak zużyte strzykawki i igły (przez osoby przyjmujące w domach leki w formie iniekcji). Należy zabezpieczyć  je poprzez włożenie do pojemników jednorazowego użycia (sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie), co było zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie. Odpady te należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Uchwała wchodzi w życie z dn. 1.01.2023 r.

 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Przyjęto nową, wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13 zł za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości. Do tej pory wynosiła ona 11 zł. Na wzrost kosztów związanych z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych ma wpływ wiele czynników niezależnych od gminy, jak znaczny wzrost kosztów paliwa, wzrost cen za energię elektryczną oraz koszty pracownicze (w 2023 r. dwa razy w ciągu roku planowany jest wzrost płacy minimalnej - płaca minimalna w 2022 wynosi 3010 zł brutto, natomiast w 2023 r. będzie wynosić 3490 zł, a następnie 3600 zł brutto). Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r.

 - w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze uchwały podjęto decyzję o pokryciu części kosztów obsługi gospodarki śmieciowej z dochodów własnych, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania. Z uwagi na fakt wzrostu masy odbioru odpadów komunalnych na przestrzeni ostatnich lat, dochody te są niestabilne i mimo podwyższania opłat z śmieci wciąż niewystarczające na zrównoważenie systemu.

 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030. Strategia Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030 jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń, implikując przejście ze stanu istniejącego do pożądanego, wyrażonego w wizji rozwoju. Strategia miejska wyznacza trzy główne cele strategiczne: atrakcyjna przestrzeń, dostępna oraz spójna terytorialnie, zrównoważony rozwój gospodarki oparty na zasobach środowiska przyrodniczego oraz aktywni mieszkańcy korzystający z kompleksowej oferty społecznej. Cele strategiczne Miasta odwzorowują obszary rozwojowe w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej, które są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają. W ramach każdego z celów zaproponowano kierunki działań odnoszące się zarówno do projektów inwestycyjnych, jak i „miękkich” skierowanych do mieszkańców miasta w perspektywie do roku 2030. Dokument został opracowany na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań oraz danych statystycznych.

- w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny w Kolnie. Udzielono Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny w Kolnie dotacji w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w 2022 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu elewacji świątyni i dzwonnicy – będących zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków.

Podczas sesji przyjęto również sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za III kwartał 2022 r. i wysłuchano informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.

(Źródło: UM Kolno)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (8)

Spidi Gonzales Spidi Gonzales

6 0

Zapamiętajcie te twarze na zdjęciach. Kiedyś się przydadzą do rozliczenia. 13:03, 29.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

aniaania

2 1

Od patrzenia na te zakazane m..dy klakierow .ygac sie chce. Czego za nasze pieniądze tam siedzi Zubrowski i inne stare pryki. Darmozjady - tyle lat. Wstydu nie mają. Przed wyborami chodza i prosza o głosy objecujac gruszki na wierzbie . Wstyd sprzedac sie za diete. 17:50, 29.11.2022

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

MarcinMarcin

1 0

To dlaczego nie startujesz w wyborach ? Pokonaj mnie. 20:45, 29.11.2022


aniaania

1 0

Dzieki za sarkazm. Nie odnalazłabym sie w tym od lat doborowym gronia.
10:56, 30.11.2022


lotniklotnik

1 0

Jakbyś ty w Zakopanem bryknął z wyciągu krzesełkowego w przepaść mając dwa promile w czubie, jakby ciebie po tej akcji śmigłowcem do Kolna przewieźli, jakby po wytrzeźwieniu się kazało że nic ci nie jest, też byś się poczuł namaszczonym. Przeszedłbyś z SLD do PIS i do śmierci miałbyś miejsce w radzie miasta. 23:24, 30.11.2022


KolniaKolnia

1 0

A kiedy w koncu ten wegiel bedzie 23:11, 29.11.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

dada

1 0

W marcu jak ceny spadną 19:35, 01.12.2022


AjlawiuAjlawiu

1 0

Krew mnie zalewa gdy patze na te wasze fałszywe gęby.wesoło bestrosko płynie życie wad. 22:38, 30.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%