Zamknij
REKLAMA
Fot. materiały promocyjne

Jak szeroka powinna być droga dojazdowa do nieruchomości?

19.08.2021

Jak szeroka powinna być droga dojazdowa do nieruchomości?

Wielu inwestorów, starając się o pozwolenie na budowę, ze zdziwieniem zauważa, że koniecznym warunkiem realizacji ich planów jest wydzielenie drogi dojazdowej do nieruchomości. Działkę nabywamy w różnych okolicznościach – kupujemy, otrzymujemy w darowiźnie, w spadku itd. Czasami sam fakt jej nabycia jest dla nas tak radosną okolicznością, że refleksja dotycząca jej warunków technicznych przychodzi dopiero później. Warto więc dowiedzieć się więcej o drodze dojazdowej i wymaganej jej szerokości.

Konieczność zapewnienia drogi dojazdowej

Każda działka budowlana musi mieć zapewnioną drogę – do dojazdu i dojścia. Niestety nie da się otrzymać pozwolenia na budowę jakiegokolwiek budynku, jeżeli nie będziemy posiadać dojazdu o odpowiednich parametrach. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego „właściwy organ sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi”.
Jeżeli nasz projekt budowlany wymaga zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, musi być z nią zgodny i spełniać określone wymagania. Podobnie – jeśli wymagane jest pozwolenie. Rozpoczęcie inwestycji wiąże się zatem m.in. z zapewnieniem odpowiedniej drogi dojazdowej do działki. Wiąże się to z koniecznymi do uwzględnienia rozwiązaniami związanymi z układem komunikacyjnym. Nie da się bowiem rozpocząć inwestycji na działce, do której nie możemy dojechać (także sprzętem budowlanym) czy dojść (nie tylko my, ale też np. robotnicy).

Minimalna szerokość drogi dojazdowej

Pora zatem odpowiedzieć na pytanie, jakie warunki musi spełniać wspomniana już kilka razy droga dojazdowa. Otóż droga dojazdowa do działki musi mieć przede wszystkim minimalną szerokość. Tę określają wymagania zawarte w § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).
Zgodnie zatem z § 14 „do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych”. Jak okazuje się z przepisów, ta minimalna szerokość to 3 metry – co dotyczy szerokości jezdni, po której można się poruszać.
Jeżeli bierzemy pod uwagę drogę dojazdową do kilku działek budowlanych w formie ciągu pieszo-jezdnego, musi mieć on minimalnie 5 metrów szerokości oraz umożliwiać ruch pieszy, a także postój pojazdów.
Biorąc pod uwagę jednak podstawową szerokość jezdni, czyli 3 metry, to należy pamiętać, że dotyczy to pasa, po którym ma się odbywać dojazd (podobnie napisano w wyroku NSA z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt II OSK 2492/14). Jeżeli zatem nasza droga (czy to istniejąca, czy planowa) ma mieć mniej niż 3 metry (np. 2,5 metra), to pozwolenia na budowę nie otrzymamy.

Bibliografia:

REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz