Zamknij
REKLAMA

Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kolnie

15:33, 05.05.2022 | sponsorowany

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kolnie ogłasza IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kolnie.

Przedmiotem przetargu jest budynek gastronomiczno-biurowy o powierzchni zabudowy 279,00 m2 i powierzchni użytkowej 433,57 m2 posadowiony na działce gruntowej nr 2014/1 o pow. 0,0622 ha stanowiącej własność miasta Kolno w użytkowaniu wieczystym do dnia 30-12-2093 r., obręb 0001-Kolno, zapisany w Księdze Wieczystej nr LM1L/00001234/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza wynosi 970.000 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Przetarg nie wymaga wpłaty wadium. Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem "Pisemny IV przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej położonej w 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 2, woj. podlaskie t.j. budynku gastronomiczno-biurowego stanowiącego własność "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kolnie - nie otwierać do dnia 16.05.2022 r. godz. 10.00"

Oferty prosimy składać do dnia 13.05.2022 r. w biurze spółdzielni, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 2, w godzinach 8.00 - 14.00.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Więcej informacji pod nr tel. 662-046-219.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%