Zamknij
REKLAMA

Nowe zmiany w zamówieniach publicznych związane z RODO

16:35, 31.07.2019 |
Skomentuj

Od maja obowiązują znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych związane z ochroną danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja dotyczy m.in. kwestii związanych ze zbieraniem i udostępnianiem tzw. danych wrażliwych (np. w zakresie wyroków skazujących) oraz udostępnianiem protokołu postępowania. Wprowadza również przepis, który wprost zezwala zamawiającemu żądać od wykonawców określonych danych osób zatrudnianych przez wykonawcę na umowę o pracę.

Najważniejsze regulacje

Zmiany w ustawie Pzp zostały wprowadzone ustawą z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE. Ustawa została ogłoszona w Dz.U. pod poz. 730, a przepisy obowiązują od 4 maja.

W ustawie Pzp wprowadzono ust. 5 w art. 8 oraz dodano art. 8a, w których m.in.:

1. ograniczono zasadę jawności w zamówieniach publicznych w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO, co do celu (korzystanie ze środków ochrony prawnej) oraz do czasu przetwarzania (do upływu terminu na ich wniesienie);

2. wprowadzono możliwość elastycznego podejścia do obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 RODO, w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, realizowanego przez zamawiającego;

3. doprecyzowano, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;

4. wskazano, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

5. pozostawiono zamawiającemu możliwość wyboru sposobu poinformowania o ograniczeniu uprawnień osób, których dane dotyczą; może to zrobić poprzez publikację informacji na stronie WWW, w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą;

6. wprowadzono obowiązek zamawiającego do przetwarzania danych osobowych (w tym ich udostępniania) w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem nie tylko na etapie postępowania, ale również po jego zakończeniu;

7. przewidziano wymóg wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, w przypadku przetwarzania (w tym udostępniania) danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane w protokole

Zmiany dotyczą również kwestii związanych z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, m.in. zamawiający będzie miał aktualnie prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania, w tym przekazanej przez wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe.

Dodatkowo każde inne przetwarzanie danych, z wyjątkiem przechowywania protokołu i załączników, będzie możliwe wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

Jakich dokumentów można wymagać

Ustawa Pzp w art. 143e wskazuje obecnie precyzyjnie, że zamawiający w ramach uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, ma prawo żądać w szczególności:

1. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

2. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

3. innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: 

  • imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
  • datę zawarcia umowy o pracę,
  • rodzaj umowy o pracę oraz
  • lzakres obowiązków pracownika.

 

Na podstawie informacji z www.uzp.gov.pl opracowała Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej, redaktor w Portalu Zamówienia Publiczne www.portalzp.pl

facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone