Zamknij
REKLAMA

Wywiad z Prezesem KRUS Adamem Wojciechem Sekścińskim na temat bezpieczeństwa pracy podczas żniw

10:45, 18.08.2018 |
fot. Tomasz Ozdoba.

Stan bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych stale się poprawia - przyczyniają się do tego liczne działania prewencyjne prowadzone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest edukacja i popularyzacja wiedzy na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. O tym, jak ważne jest przestrzeganie zasad bhp w pracy w gospodarstwie rolnym, oraz o tym jak pod względem bezpieczeństwa wyglądają tegoroczne żniwa - rozmawiamy z Prezesem Kasy, Panem Adamem Wojciechem Sekścińskim.

Panie Prezesie, kończą się tegoroczne żniwa, za chwilę w całej Polsce rozpoczną się uroczystości dożynkowe, jaki to był czas dla rolników?

Jak co roku żniwa to czas ciężkiej, wytężonej pracy. W tym roku dodatkowo obciążonej klęską suszy, która dotknęła ponad 126 tys. gospodarstw (dane – stan na 1 sierpnia br.). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, może udzielić pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek.

Czas żniw to również okres, w którym często dochodzi do wypadków w gospodarstwach rolnych. Czy znane są już tegoroczne statystyki?

Rzeczywiście, według danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w czasie żniw wypadkom ulega średnio jedna czwarta wszystkich osób poszkodowanych w gospodarstwach rolnych w skali roku.

Jeśli chodzi o statystyki zdarzeń wypadkowych w miesiącach letnich to dokładne dane będą znane w październiku. Kasa dysponuje statystykami za I półrocze 2018 r. Cieszy mnie fakt, że do placówek terenowych i oddziałów regionalnych KRUS zgłoszono o 1 643 mniej zdarzeń wypadkowych niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, w sumie było 7 768 takich zdarzeń.

Do jakich zdarzeń wypadkowych dochodzi najczęściej podczas żniw i jakie są Pana zdaniem tego przyczyny?

Żniwa pod tym względem nie różnią się zasadniczo od pozostałych miesięcy. Najwięcej wypadków Kasa odnotowuje w grupach: upadek osób, pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń oraz uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta.

Najczęstszymi przyczynami wypadków w okresie letnim są: duża liczba prac do wykonania, nieprawidłowa obsługa skomplikowanych maszyn i urządzeń używanych tylko w okresie żniw, pośpiech, zmienne warunki atmosferyczne powodujące spiętrzenie prac, a przede wszystkim nieprzestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, tj. praca niesprawnymi maszynami rolniczymi, przebywanie w miejscach niedozwolonych, niewyłączanie napędu podczas napraw, niestosowanie się do instrukcji obsługi czy też niewłaściwy sposób postępowania ze zwierzętami.

Najbardziej tragiczne w skutkach są zdarzenia z udziałem maszyn rolniczych, tj. upadki z ładunków objętościowych, błotników i zaczepów, pochwycenia przez nieosłonięte ruchome elementy maszyn i urządzeń rolniczych, np. wciągnięcia przez prasę belującą, przygniecenia przez przewrócone ciągniki i maszyny rolnicze. Często kończą się rozległymi urazami lub kalectwem, a czasem nawet śmiercią.

W jaki sposób zapobiegać takim wypadkom i skutecznie eliminować zagrożenia?

Podczas licznych spotkań z rolnikami staramy się ich przekonać do wprowadzenia - czasem tylko niewielkich - zmian, które jednak znacząco ograniczają ryzyko wypadków w gospodarstwie. Większość proponowanych ulepszeń nie wymaga ponoszenia znaczących nakładów finansowych, a jednak czyni bezpieczniejszym środowisko pracy i życia rolnika oraz jego rodziny.

Podczas żniw bardzo ważne jest aby odpowiednio wcześnie zaplanować prace, eliminując w ten sposób ich spiętrzenie i towarzyszący temu pośpiech, zadbać o ład i porządek w gospodarstwie, zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy określonymi w instrukcjach obsługi maszyn, urządzeń lub narzędzi, użytkować sprawne maszyny i urządzenia, wyposażone w osłony i zabezpieczenia ruchomych części,  zabezpieczać maszyny i urządzenia podczas pracy i postoju przed niekontrolowanym przemieszczaniem, wykonywać naprawy, usuwać awarie, zanieczyszczenia i zapchania po wyłączeniu napędu, przebywać w bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń, uwzględniać w czasie pracy przerwy na odpoczynek, regenerację sił i spokojne spożycie posiłków i napojów, uzgodnić sposób porozumiewania się podczas wykonywania pracy zespołowej; stosować odzież roboczą przylegającą do ciała i obuwie na protektorowanej podeszwie, przylegające do kostki, używać maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty, przestrzegać zasady prawidłowego wychodzenia z maszyny, tj. twarzą do maszyny, z zachowaniem trzypunktowego podparcia, zabezpieczać przewożone ładunki objętościowe przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu; przewozić ludzi na przyczepach ciągnikowych przystosowanych do tego celu – wyposażonych w stałe siedziska, podwyższone burty oraz drabinkę służącą do wchodzenia i schodzenia; przystępować do pracy będąc wypoczętym i zdrowym, ograniczać ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur oraz - co bardzo ważne - zapewnić opiekę dzieciom oraz wydzielić im miejsce do zabawy z dala od miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie.

Bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych to bardzo ważna kwestia. Jak co roku, tragiczne wypadki z udziałem dzieci budzą szczególne zainteresowanie opinii publicznej, jak  zapobiegać takim zdarzeniom?

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas pracy w gospodarstwie rolnym to podstawowy obowiązek ich rodziców i opiekunów. Kasa co roku apeluje o zapewnienie dzieciom opieki osób dorosłych oraz zorganizowanie bezpiecznego miejsca do zabawy, z dala od maszyn, zwierząt hodowlanych, niebezpiecznych miejsc, takich jak wykopy czy szamba. Należy pamiętać, że zabawy na wysokości, wspinanie się na drabiny czy drzewa są niebezpieczne i mogą być przyczyną poważnych urazów. Ponadto dzieci zawsze powinny informować rodziców, gdzie i z kim się bawią. Choć pomoc dzieci przy pracy w gospodarstwie rolnym to rzecz od pokoleń praktykowana na polskiej wsi, to powinna być zawsze dostosowana do ich możliwości psychofizycznych. Ponadto Kasa w trosce o bezpieczeństwo dzieci, od wielu lat promuje też Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 latTen szczegółowy katalog prac powinien znać każdy rodzic i opiekun dziecka, którego życie codzienne koncentruje się na wsi.

Dziękuję za rozmowę

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone