Zamknij
REKLAMA

czwartek, 14.03, godz. 10.00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie

REGULAMIN Mistrzostw Powiatu Kolneńskiego „Mistrz Rachunku Pamięciowego 2019” pod patronatem

 Burmistrza Miasta Kolno i Prezesa BS w Kolnie

I. Cel konkursu.

 Promowanie i popularyzacja matematyki wśród dzieci oraz doskonalenie umiejętności pamięciowego liczenia.

II. Organizatorzy.

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie

i   Towarzystwo „ Jan z Kolna”- współorganizator.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie.

1)Konkurs jest  przeznaczony dla uczniów  kl. IV-VI szkół podstawowych powiatu kolneńskiego.

2)Każda szkoła  może zgłosić do turnieju co najwyżej  3 uczniów wybranych w eliminacjach szkolnych.

3)Konkurs zostanie rozegrany w kategorii indywidualnej i drużynowej.

4)W kategorii drużynowej  zostaną sklasyfikowane tylko szkoły reprezentowane przez 3 uczniów.

5)Konkurs odbędzie się 14 marca 2019 r. w godz. 1000-1200 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie.

6)Zgłoszenie do konkursu do  1 marca 2019 r.:

listownie: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wojska Polskiego 22, 18-500 Kolno z dopiskiem „Mistrz Rachunków”, faxem: (86)2784528, mailem: [email protected] (skan zgłoszenia)  lub osobiście w sekretariacie szkoły.

7)Wzór karty zgłoszenia uczestników konkursu jest załącznikiem nr 1 do regulaminu.

IV. Przebieg konkursu.

1)Przewodniczącym komisji konkursowej  jest Pan Jan Żubrowski.

2)W skład komisji wchodzą wszyscy opiekunowie drużyn obecni podczas konkursu.

3)Konkurs zostanie przeprowadzony  jednocześnie dla wszystkich uczestników.

4)Przebieg konkursu:

10.15- I runda - 20 zadań po 1 pkt..

10.30- przerwa

10.40- II runda - 20 zadań po 2 pkt.

10.55- przerwa

11.05- III runda- 20 zadań po 3 pkt.

11.20- przerwa na posiłek (kanapki i napoje)

5)Na karcie konkursowej, uczestnicy wpisują  wyniki w najprostszej postaci.   Obliczenia mogą wykonywać jedynie w pamięci. Nie dopuszcza się stosowanie obliczeń pomocniczych na oddzielnych karteczkach.

6)W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i opuszczać sali.

7)O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba otrzymanych punktów.

8)W sytuacji, gdy  będzie się dublować 6 pierwszych miejsc  w kategorii indywidualnej  i 3 pierwsze miejsca w kategorii drużynowej zostanie przeprowadzona dogrywka.

9)Uczestnicy dogrywki odpowiadać będą naprzemiennie na pytania zadawane przez przewodniczącego jury. Uczestnik(-cy), którzy popełnią błąd w danej turze odpadają z dalszej części dogrywki. 

10)Wyniki konkursu, ogłoszone zostaną w dniu przeprowadzenia konkursu- około godz. 1200

11)Trzej najlepsi uczniowie otrzymują puchary, nagrody książkowe i dyplomy, kolejnych trzech nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy-dyplomy uczestnictwa w konkursie.

12)Trzy najlepsze drużyny szkolne otrzymają puchary i dyplomy, a pozostałe dyplomy uczestnictwa.

V. Zakres materiału konkursowego:

1.Rachunki pamięciowe – m. in. wykorzystanie praw matematycznych, kolejności działań do sprytnego liczenia. Potęgowanie, mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie.

2. Działania  na ułamkach zwykłych i dziesiętnych ( przykłady jednodziałaniowe i wielodziałaniowe)

3.Działania na liczbach całkowitych

VI. Informacje dodatkowe.

Organizator nie zwraca kosztów podróży  i nie odpowiada za ubezpieczenie uczestników konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

VII. Dane osobowe.

Wszystkie dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników dla celów festiwalu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Rodzic/opiekun prawny ucznia zgłoszonego do konkursu  zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów festiwalu.                                                                                                                                                       

Oświadczenie uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. W/w oświadczenie jest przechowywane w szkole uczestnika konkursu.

 

© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone