Zamknij
REKLAMA

Zmiany w budżecie powiatu

16:06, 06.08.2018 |
REKLAMA
Skomentuj

Podczas ostatniej sesji powiatowej radni dokonali zmian w budżecie powiatu. Sesja odbyła się 1 sierpnia i na wniosek przewodniczącego rady rozpoczęła się minutą ciszy w związku z 74. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.

Po zmianach budżetowych dochody powiatu w 2018 roku ustalono na kwotę ponad 33,5 mln. Wydatki ustalono na sumę ponad 36,5 mln. 

Deficyt budżetu powiatu w wysokości ponad 3 mln zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie ponad 1,3 mln.

Zmiany budżetowe dotyczą między innymi zwiększenia w dziale  „Transport i łączność” rozdział Drogi publiczne.  Zwiększa się dotację celową  otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o  50 000 zł – z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mały Płock na przebudowę drogi powiatowej Nr 1892B od drogi woj. Nr 648 – Rudka Skroda oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o 468 tys.  – zwiększenie dochodów od Wojewody Podlaskiego w wysokości 468 tys. zł na inwestycje pn. ,,Przebudowa drogi Nr 1892 B od drogi woj. Nr 648 Rudka Skroda. Wkład własny powiatu wyniesie ponad 504 tys.

W dziale „Ochrona zdrowia” rozdział Szpitale ogólne zwiększono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o ponad 1,5 mln – zwiększenie dotacji dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w wysokości: 400 tys. – na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego 20% wkładu do dotacji Wojewody Podlaskiego; ponad 1,2 mln na wkład własny do realizacji projektu inwestycyjnego pn. ,,Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w szpitalu Ogólnym w Kolnie – przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu medycznego i remontu pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Transplantologii Narządu Ruchu

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limity wydatków na następujące projekty:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. ,,Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie” – realizowane przez Szpital Ogólny w Kolnie w latach 2018-2019 – dotacja na wkład własny 15% do wartości zadania 2018r. – 1 128 110 zł, 2019r. – 376 040 zł. W prognozie zaplanowano w 2018r. kredyt długoterminowy do spłaty w latach 2019-2023 w wysokości 1 350 000 zł – szacowane odsetki to ok. 170 000 zł.

W związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków oraz planowanym zwiększeniem zadłużenia wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawiają się następująco:

2018r. -  4,10%  przy dopuszczalnym wskaźniku 11,58%

2019r. -  6,36%  przy dopuszczalnym wskaźniku 11,32%

2020r. – 4,08 %  przy dopuszczalnym wskaźniku 8,91%

2021r. – 2,57 %  przy dopuszczalnym wskaźniku 8,69%

2022r. – 1,03 %  przy dopuszczalnym wskaźniku 8,64%

2023r. – 0,97 %  przy dopuszczalnym wskaźniku 8,38%

Na wyżej wymienione dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań wpływ mają też potencjalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, gdzie planowane spłaty przedstawiają się następująco:  2018r. - 210 000 zł, 2019r. - 210 000 zł.

 

                                                                 

                            

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

PoiqwertPoiqwert

0 3

A na Orła ile data w tej perspektywie? Dawajta chociarz po 50 tys zł rocznie i bedzie oki. 13:18, 07.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© kolniak24.pl | Prawa zastrzeżone